Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Hvordan afgøres sagerne?

Frise med billeder

Klagesager

Klagesager indledes ved, at en køber eller sælger af fast ejendom indsender et udfyldt klageskema til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.

Sagen forberedes i nævnssekretariatet, og såfremt det skønnes nødvendigt, bliver den ejendom, som klagen vedrører, besigtiget af en syns- og skønsmand. Sagens parter bliver løbende partshørt i det omfang.

Efter den forberedende sagsbehandling bliver sagen forelagt nævnet. Afgørelsen træffes på et nævnsmøde, hvor formanden, der er landsdommer og et ligeligt antal repræsentanter fra forbruger- og erhvervsside, deltager.

Der kan i klagesager alene pålægges den bygningssagkyndige at betale erstatning for økonomisk tab. Erstatning beregnes uden renter. Der kan ikke tilkendes erstatning for omkostninger til advokat eller lignende.

Nævnet kan på baggrund af en klage over en tilstandsrapport indlede en disciplinærsag mod en beskikket bygningssagkyndig (se mere nedenfor).

Den bygningssagkyndige skal følge de afgørelser som nævnet træffer, med mindre den bygningssagkyndige eller dennes forsikringsselskab inden 30 dage efter afgørelsen er forkyndt, har meddelt nævnet, at man ikke ønsker at være bundet af afgørelsen.

Forlig

Nævnssekretariatet kan mægle forlig mellem parterne, og sekretariatet vil oplyse nævnet om de forlig, der indgås.

I de tilfælde, hvor parterne ikke kan blive enige om fordelingen af syns- og skønsomkostninger, vil spørgsmålet herom blive behandlet i nævnet.

Du kan læse mere om nævnets sagsbehandling under regler for nævnet.

Disciplinærsager

Disciplinærsager rejses som regel af nævnet ved egen drift mod en bygningssagkyndig, som formodes at have begået alvorlige eller gentagne fejl i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten eller på anden måde at have tilsidesat sine pligter som beskikket bygningssagkyndig. Disse sager opstår oftest på baggrund af den løbende tekniske revision af tilstandsrapporter.

Derudover kan disciplinærsager indbringes af fysiske og juridiske personer med en retlig interesse i sagen.

Disciplinærsager kan danne grundlag for tildeling af påtale, advarsel eller bøde til den sagkyndige, eller den sagkyndige kan få frakendt retten til at udøve erhvervet som beskikket bygningssagkyndig.

Påtale, advarsel eller bøde kan indbringes for retten af den bygningssagkyndige senest 4 uger fra meddelelse af nævnets afgørelse til den pågældende. Sagen skal i givet fald anlægges ved den retskreds, hvor den bygningssagkyndige har sit forretningssted.

Afgørelser om frakendelse af retten til at udøve virksomhed som bygningssagkyndig kan forlanges indbragt for retten af den bygningssagkyndige senest 4 uger fra meddelelse af nævnets afgørelse til den pågældende.

Nævnets afgørelser

Der holdes nævnsmøde ca. 1 gang om måneden, hvor både disciplinær- og klagesager afgøres.

Nævnets medlemmer har adgang til alle sagens oplysninger, som afgøres med simpelt stemmeflertal efter en juridisk og fagmæssig vurdering.

Nævnet kan beslutte at udsætte sagen for at indhente yderligere oplysninger.

Afgørelser og forlig er skriftlige og sendes til eventuel klager og den bygningssagkyndige, senest 10 arbejdsdage efter afgørelsen er truffet.