Om nævnet
Klageskema
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Mindsteværdigrænsen

Frise med billeder

Her beskrives den praksis, der gælder for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige vedrørende afvisning af klagesager, der falder under en mindstegrænse på 5000 - 8000 kr

Huseftersynsordningen skal sammen med ejerskifteforsikringen sikre en køber mod at blive udsat for væsentlige økonomiske/bygningsmæssige skuffelser i forbindelse med køb af en fast ejendom. Der er dog en nedre værdigrænse for mindre betydningsfulde skader, som en køber af et brugt hus altid må være forberedt på - uanset der er foretaget et huseftersyn.

Nævnet kan i medfør af § 10, stk. 2 i bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige afvise at behandle forbrugerklager over forhold, når det skønnes at omkostningerne vil falde under en af nævnet fastsat mindstegrænse.

Nævnets udgangspunkt er, at nævnet afviser forhold, hvor en udbedring af forholdet vil koste mindre end 5 – 8.000 kr.* Den anførte beløbsgrænse er navnlig begrundet i, at omkostningen ved at indhente syn og skøn er højere end mindstegrænsen. Der sker normalt ikke sammenlægning af udgiften til udbedring af flere, hver for sig små skader. Hvis den bygningssagkyndige har begået en grov fejl, eller rapporten er behæftet med mindre fejl i et omfang, der vidner om overfladiskhed i arbejdet, gælder mindstegrænsen dog ikke.

En syns- og skønserklæring koster typisk 11.250 kr. inkl. moms (2017-tal). Klageren kan dog ifølge bekendtgørelsens, 16, stk. 2, maksimalt risikere at blive pålagt at betale 3.500 kr. inkl. moms, såfremt klageren ikke får fuldt medhold i de påklagede forhold, eller de påklagede forhold viser sig at ligge under den nedre værdigrænse.

* Såfremt der ved udbedringen sker en forbedring af bygningsdelen, eksempelvis fordi en gammel bygningsdel erstattes med en ny, er det udbedringsprisen fratrukket forbedringens anslåede værdi, som er værdien i forhold til mindstegrænsen. Hvis en udbedring koster f. eks. 15.000 kr., og forbedringens værdi fastsættes til 5.000 kr., vil erstatningen som udgangspunkt blive på 10.000 kr. Er forbedringens værdi f.eks. 11.000 kr., ville erstatningen være 4.000 kr. og dermed under mindstegrænsen.

Når ejerskifteforsikringen dækker en skade, er der normalt et vist mindre beløb, som skal betales som selvrisiko, og det er dette beløb, som nævnet kan betale i erstatning. Mindstegrænsen finder ikke anvendelse på sager, hvor erstatningen vedrører selvrisikobeløb på ejerskifteforsikringen, forudsat at det af nævnet vurderede erstatningsbeløb ligger over mindstegrænsen.