Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Ofte stillede spørgsmål

Frise med billeder

Tilbage til forside

Her kan du finde svar på nogen af de hyppigst stillede spørgsmål til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.

 

Hvor længe efter at tilstandsrapporten er udarbejdet, kan jeg klage?

Du skal klage til nævnet inden 5 år fra den overtagelsesdag, der er aftalt mellem køber og sælger, dog senest 6 år fra rapportens datering. Du skal dog være opmærksom på forældelseslovens regler, hvorefter der gælder en 3-årig forældelse, hvis du efterfølgende vil indbringe sagen for domstolene. Dette gælder dog ikke, hvis den bygningssagkyndige har ydet en garanti for et længere tidsrum eller har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt. Læs mere om forældelse i årsberetningen for 2012, kapitel 7.

Kan jeg klage uden at orientere den bygningssagkyndige først?

Nej. Du skal klage til den bygningssagkyndige, før du kan klage til nævnet.

Kan jeg klage, når jeg er sælger?

Ja. Både køber og sælger kan klage over en tilstandsrapport. Som sælger skal du særligt være opmærksom på, at du skal kunne dokumentere, at du har lidt et tab, som følge af den tilstandsrapport du klager over. Nævnet pålægger som udgangspunkt ikke en bygningssagkyndig ansvar, fordi der er givet flere oplysninger i tilstandsrapporten om ejendommen end de oplysninger som den bygningssagkyndige som minimum skal anføre i henhold til reglerne for huseftersynet. Se årsberetning for Ankenævnet for Huseftersyn fra 2000-2001 under kapitel 7 "Klager er sælger". Se også årsberetning for Ankenævnet for Huseftersyn fra 2002 under kapitel 5 "Forskellig karaktergivning i tilstandsrapporter på samme ejendom" og årsberetning 2006 kapitel 4 "Afgjorte sager i 2006 af særlig interesse" punkt 4.2 "Ejendommen er solgt på ny - tab".

Skal jeg bruge nævnets klageskema, når jeg klager?

Ja, du skal altid bruge nævnets klageskema. Du kan evt. uddybe din klage i et bilag, som du sender sammen med skemaet. Vær opmærksom på at sende alle relevante bilag ind sammen med klageskemaet, ligesom du skal huske at underskive skemaet. Du kan sende skemaet ind på mail: husklage@husklage.dk. Klageskemaet skal være underskrevet. Det gøres ved at printe skemaet, underskive og derefter indscanne det igen.

Hvor lang er nævnets sagsbehandlingstid?

Nævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid (fra vi modtager klagen, til der foreligger en afgørelse) er normalt ca. 5,5 måneder. Efter de indledende høringsrunder som normalt tager ca. 1-1½ måned vurderer sekretariatet, om der skal udmeldes syn og skøn.

Hvor hurtigt kommer der en syns- og skønsmand ud efter jeg har indsendt klagen?

Ifølge reglerne er der en indledende høringsrunde, inden sekretariatet kan vurdere, om der skal udmeldes syn og skøn. Høringsrunden tager normalt ca. 1-1½ måned. Herefter bliver der i de fleste sager udmeldt en syns- og skønsmand, der som udgangspunkt har en frist på 3 uger til at forestå skønsforretningen.

Hvad er omkostningerne ved sagens behandling i nævnet?

Det koster 275 kr. at klage. Beløbet får du retur, hvis du får medhold i klagen, eller hvis nævnet ikke kan behandle klagen. Nævnet beslutter, hvorledes omkostningerne til syn og skøn skal fordeles. Du kan komme til at betale udgifter til syn og skøn, hvis du f.eks. ikke får medhold i klagen eller kun får delvist medhold. Dette beløb kan dog ikke overstige 3.500 kr. for klageren. Den bygningssagkyndige kan blive pålagt det fulde beløb til skønserklæringen. Der lægges ved vurderingen af fordelingen af omkostningerne til syn og skøn som udgangspunkt vægt på, hvor stor en del af det samlede antal klagepunkter, som klageren har fået medhold i.

Hvordan indbetaler jeg klagegebyr / skønsomkostninger?

Anfør dit fulde navn, som meddelelse til modtageren. Klagegebyret skal indbetales til følgende konto:

  • Registreringsnr: 0216
  • Kontonummer: 4069209513
  • IBAN code: DK63 0216 4069 2095 13. Swift code: DABADKKK

Når sagen er afgjort, og du evt. skal betale omkostninger til syn og skøn, vil du få tilsendt en faktura, som du skal betale. Vær opmærksom på, at der kan gå et stykke tid, før du modtager fakturaen.

Kan jeg klage over "tillæg" til tilstandsrapporten, herunder restlevetider og udbedringsbeløb i tillægget til tilstandsrapporten?

Nej. Nævnet kan ikke behandle klage over "tillæg" til tilstandsrapport, da disse "tillæg" ikke er en del af den officielle tilstandsrapport. Se relevante artikler i nævnets årsberetninger fra 2000/2001, 2002 og 2003 eller læs om forskellen på et tillæg og en allonge i tilstandsrapporten på side 4.

Hvordan klager jeg over energimærkning?

Hvis du vil klage over en energimærkning udført af et certificeret energimærkningsfirma, skal du indgive en klage til det firma, der har udført mærkningen. Klagen skal indgives på et særligt klageskema. Det certificerede firma skal behandle klagen, hvis du har sendt den rettidigt og skal sende dig en skriftlig afgørelse, som i givet fald kan påklages til Energistyrelsen indtil fire uger efter modtagelsen.

Klager over energimærkninger udført af personligt beskikkede energikonsulenter behandles af Energistyrelsen, som afgør sagen. Klagen skal udformes på et særligt klageskema og sendes til:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K

Her finder du klageskema og -vejledning på Energistyrelsens hjemmeside.

Kan jeg klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige over Eleftersynet?

Nej. Du kan klage over Eleftersynet til Ankenævnet for tekniske installationer: el-vvs-anke.dk. Du kan i øvrigt finde oplysninger om Eleftersynsordningen på: eleftersynsinfo.dk

Skal jeg også anmelde det forhold, jeg vil klage over, til ejerskifteforsikringen?

Ja. Ejerskifteforsikringens afgørelse er af betydning ved fastlæggelse af et eventuelt tab. Såfremt ejerskifteforsikringen dækker forholdet, men du selv må bære en selvrisiko, kan nævnet behandle et eventuelt krav på dækning af selvrisikobeløb. Det skal tydeligt fremgå af forsikringens afgørelse hvilket beløb hvert enkelt forhold er dækket med - og præcis, hvilken selvrisiko, der skal afholdes på hvert enkelt forhold. Nævnet kan behandle hele kravet, hvis ejerskifteforsikringen ikke dækker.

Kan jeg klage over ejerskifteforsikringens afgørelse til nævnet?

Nej. Du kan evt. klage til nævnet for Forsikring. Det gælder både, hvis du vil klage over ejerskifteforsikringens afslag eller over erstatningens størrelse. Se www.ankeforsikring.dk

Kan nævnet anvende erklæringer fra håndværkere, taksatorrapporter samt andre sagkyndige udtalelser som grundlag for en afgørelse?

Nej. Sådanne erklæringer bliver som udgangspunkt betragtet som ensidige og ikke uvildigt indhentet materiale, der derfor ikke kan lægges til grund ved afgørelsen. Nævnet gør brug af faste uvildige syns- og skønsmænd.

Kan jeg udbedre det forhold jeg vil klage over, inden der er afholdt syn og skøn ved nævnet?

Nej, det kan du som udgangspunkt ikke. For at nævnet kan afgøre sagen, skal en af nævnets uvildige syns- og skønsmænd se på de forhold, du klager over, og udarbejde en erklæring om det han konstaterer. Dette skal ske, inden du ændrer på forholdene eller udbedrer disse. Læs mere om bevissikring i nævnets årsberetning 2004 under kapitel 3 "Bevissikring".

Skal jeg hyre en advokat eller anden rådgiver til min sag ved nævnet?

Sagsbehandlingen er tilrettelagt således, at parterne ikke normalt skulle have behov for advokatbistand eller lignende. Vælger du alligevel at benytte dig af en eller flere rådgivere, kan du ikke få dækket udgifterne hertil. Se årsberetning for Ankenævnet for Huseftersyn 2000-2001 under kapitel 5 "Advokaters medvirken i nævnets sager" og årsberetning 2006 under kapitel 4 "Afgjorte sager i 2006 af særlig interesse" punkt 4.3 "Dækning af udgifter til rådgiver for klager".

Hvor "små" forhold kan jeg klage over?

Nævnet har en nedre værdigrænse for mindre betydningsfulde skader, som en køber af et brugt hus altid må være forberedt på - uanset der er foretaget et huseftersyn. Nævnet kan i medfør af § 10, stk. 2 i bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige afvise at behandle forbrugerklager over forhold, når det skønnes at omkostningerne vil falde under en af nævnet fastsat mindstegrænse. Nævnets udgangspunkt er, at nævnet afviser forhold, hvor en udbedring af forholdet vil koste mindre end 5 – 8.000 kr. Den anførte beløbsgrænse er navnlig begrundet i, at omkostningen ved at indhente syn og skøn er højere end mindstegrænsen. Der sker normalt ikke sammenlægning af udgiften til udbedring af flere, hver for sig små skader. Læs mere om mindsteværdigrænsen her.

Kan jeg få oplyst udfaldet af min sag, inden jeg har modtaget afgørelsen?

Nej. Afgørelser bliver som udgangspunkt sendt til klager senest 10 arbejdsdage efter afgørelsen er truffet.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage over nævnets afgørelse?

Du kan få sagen genoptaget ved nævnet, hvis særlige grunde taler herfor, herunder navnlig hvis der er lovligt forfald hos en part, der ikke har udtalt sig i sagen samt hvis der er tale om nye oplysninger, som - hvis de havde foreligget under nævnsbehandlingen - må antages, at ville have ført til et andet resultat af sagen.

Du kan eventuelt også indbringe sagen for retten. Ved eventuel henvendelse til dit forsikringsselskab kan du få nærmere oplysninger om betingelserne for retshjælpsdækning, ligesom du har mulighed for at søge om fri proces hos Civilstyrelsen. Endvidere kan du eventuelt rette henvendelse til privat retshjælp i dit lokalområde. Vær dog opmærksom på 3 års fristen i Forældelsesloven.

Kan jeg få annulleret en tilstandsrapport eller få den bygningssagkyndige til at trække rapporten tilbage?

Tilbagetrækning af en tilstandsrapport er ikke muligt, efter den er registreret i huseftersynsordningens database. Fejl i tilstandsrapporten kan kun rettes ved en allonge (tilføjelse) til den eksisterende tilstandsrapport, som derved bibeholder sin gyldighed i ændret form.

Kan jeg få oplysninger om priser på en tilstandsrapport?

Der er ikke længere maksimale vederlag pr. ejendom for udarbejdelse af tilstandsrapport. Du kan finde yderligere informationer her: https://boligejer.dk/tilstandsrapport

Kan jeg gå til fogedretten for at få min erstatning fra den bygningssagkyndige?

Ja, afgørelsen kan tvangsfuldbyrdes med mindre den bygningssagkyndige inden for fristen på 30 dage fra forkyndelsen har givet meddelelse om, at han ikke vil følge afgørelsen. Vi henviser til Lov om Forbrugerklager § 4.

Hvad betyder det, at afgørelsen skal forkyndes?

Nævnets afgørelse skal forkyndes for den bygningssagkyndige. Den bygningssagkyndige skal opfylde afgørelsen indenfor en frist på 30 dage fra forkyndelsen. Forkyndelsen sker ved, at den bygningssagkyndige returnerer en blanket, hvor han bekræfter modtagelsen af afgørelsen. Fristen løber fra dateringen af denne blanket.

Kan jeg gå til domstolene med min sag?

Ja. Du kan ansøge om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjælp hertil samt om eventuel dækning af omkostninger, jf. Lov om Forbrugerklager § 4 og Bekendtgørelse om Forbrugerklager kap. 4. Vær dog opmærksom på 3 års fristen i Forældelsesloven.

Hvad betyder det for mig, at min ejendom er udtaget til at danne grundlag for et kontroleftersyn?

Disciplinær- og Klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige gennemfører løbende kvalitetskontrol af tilstandsrapporter. I den forbindelse gennemføres et antal kontroleftersyn om året. Ejendommene, der danner grundlag for disse eftersyn, udtages tilfældigt. Eftersynet gennemføres af en af nævnets syns- og skønsmænd. Den beskikkede bygningssagkyndige, som i sin tid udarbejdede tilstandsrapporten, vil eventuelt også være til stede eller sende en repræsentant.

Efter gennemgangen på ejendommen udarbejder syns- og skønsmanden en kontrolrapport, der sendes til Disciplinær- og Klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige. Hvis der her vurderes at være problemer med tilstandsrapportens kvalitet, får den sagkyndige mulighed for at kommentere kontrolrapporten, inden nævnet tager endelig stilling til eventuelle konsekvenser af den tekniske revision. Du vil få tilsendt et eksemplar af kontrolrapporten til orientering, når den er færdig fra syns- og skønsmandens side. Det vil normalt ske en måneds tid efter kontrolbesøget.

Kontrolrapporten erstatter ikke tilstandsrapporten, som stadig vil være gældende for ejendommen. Der kan dog være nævnt fejl ved tilstandsrapporten, som den sagkyndige ønsker at rette ved hjælp af en allonge, eller en ny tilstandsrapport for egen regning. Der kan tilsvarende være forhold, som du skal oplyse til en køber af ejendommen, selvom den sagkyndige ikke ønsker at rette sin tilstandsrapport. Du kan frit bruge de oplysninger i kontrolrapporten, som du finder relevante. Inden kontroleftersynet gennemføres vil du blive anmodet om at give tilladelse hertil.

Kan jeg rejse en disciplinærsag mod den bygningssagkyndige?

Nej. Fysiske og juridiske personer med en retlig interesse i sagen kan indgive anmodning om, at der indledes en disciplinærsag mod en beskikket bygningssagkyndig. Dette kan for eksempel være køber eller sælger af den omhandlede ejendom. Disciplinærsager rejses dog som regel af nævnet ved egen drift mod en bygningssagkyndig.

 

Urigtige oplysninger

Det er vigtigt, at alle sagens parter afgiver rigtige oplysninger til nævnet. Konstaterer nævnet, at der ikke er afgivet rigtige oplysninger, kan det udover at påvirke sagens udfald have økonomiske konsekvenser for den pågældende og i særlige tilfælde medføre politianmeldelse.