Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Frise med billeder

Tilbage til forside

Der gennemføres løbende kontrol af tilstandsrapporternes kvalitet. Hvis der er alvorlige fejl i en tilstandsrapport, kan nævnet rejse en disciplinærsag mod den beskikkede bygningssagkyndige, der har udarbejdet rapporten.

Nævnets sekretariat gennemfører årligt et antal tekniske revisioner, som en del af den løbende kontrol med kvaliteten af de bygningssagkyndiges arbejde. Antallet afhænger blandt andet af antallet af aktive beskikkede bygningssagkyndige samt det samlede antal tilstandsrapporter, der forventes udarbejdet. Alle beskikkede bygningssagkyndige skal revideres mindst en gang i løbet af deres 3-årige beskikkelsesperiode.

I de tilfælde, hvor den tekniske revision afdækker fejl og mangler, som skønnes alvorlige nok til, at den sagkyndige kan tildeles en sanktion, vil nævnet rejse en disciplinærsag.

Formålet med den tekniske revision er at styrke tilstandsrapporternes kvalitet. Nævnssekretariatet udtager de beskikkede bygningssagkyndige, der skal kontrolleres, efter forskellige kriterier. Nogle udtages efter et tilfældighedsprincip, andre bliver udtaget, fordi deres rapporter afviger fra gennemsnittet, og en tredje gruppe bliver udtaget på en konkret mistanke om fejl eller af andre grunde.

Revisionsforløbet

Når en beskikket bygningssagkyndig er udtrukket til kontrol, udvælger den tildelte syns- og skønsmand en af dennes tilstandsrapporter udarbejdet inden for de seneste tre måneder. Syns- og skønsmanden kontrollerer denne tilstandsrapport ved en gennemgang af den pågældende ejendom, hvor den bygningssagkyndige inviteres til at være til stede. Når syns-og skønsmanden har udarbejdet et udkast til kontrolrapport, sendes dette i høring hos den bygningssagkyndige, hvorefter skønsmanden afslutter kontrolrapporten og sender den til videre ekspedition i nævnssekretariatet.

Nævnssekretariatet afgør, om den tekniske revision kan afsluttes, uden at der foretages yderligere, eller om sagen skal indstilles til afgørelse i nævnet. Nævnet afgør, om den bygningssagkyndige har begået alvorlige eller gentagne fejl i tilstandsrapporterne, og kan tildele en af følgende sanktioner: En påtale, en advarsel, en bøde på op til 100.000 kr. eller eventuelt frakendelse af retten til at udøve hvervet som beskikket bygningssagkyndig.

Nævnet offentliggør navne på- og firmatilknytningsforhold for bygningssagkyndige, der tildeles en advarsel eller en bøde eller får beskikkelsen inddraget. Offentliggørelsen sker på www.husklage.dk og på www.boligejer.dk.

Nævnets afgørelser i disciplinærsager kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, men de kan indbringes for domstolene.