Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 16159

Afgørelsesdato: 08. maj 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 72. møde afholdt den 8. maj 2017Sagen vedrører:

Vinduer og døre
Lofter/etageadskillelser
Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 8. maj 2017.

xx har den 16. oktober 2016 klaget over tilstandsrapport nr. xx vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Manglende tætning/fugning under vinduer.
2. Sålbænke har utilstrækkelig indmuring.
3. Mangelfuld ventilation af tagrum.
4. Underdimensioneret facadebjælke ved carport.
5. Utæthed ved dampspærre.
6. Manglende kraver ved gennemføringer i undertag.
7. Utætheder ved rygning og grater.
8. Løse tagsten i skotrende.
9. Manglende vindbræt ved tagfod.

Klager har gjort krav på omkostningerne til udbedring af forholdene.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har dækket forhold 1 og 5. Selvrisikoen er 40.000 kr.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring i xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 7.500,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Under henvisning til sagens udfald skal omkostningerne til syns- og skønserklæringen deles, således at klager skal betale 3.500,- kr. inkl. moms, og den bygningssagkyndige skal betale 3.750,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forholdene 1 og 5, bemærker nævnet, at tilstandsrapporten er baseret på en visuel gennemgang af ejendommen, uden brug af destruktive indgreb. Nævnet finder, at de omtalte forhold kun kunne konstateres ved et destruktivt indgreb, der ikke er en del af huseftersynsordningen. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 2, bemærker nævnet, at den bygningssagkyndige i tilstandsrapporten alene skal registrere forhold, der udgør en skade eller risiko herfor. Nævnet finder ikke, at den bygningssagkyndige skal notere det omtalte forhold i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forholdene 3, 6, og 7, bemærker nævnet, at udgifterne til udbedring af forholdet falder under den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2 i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningspligtig.

Vedrørende forhold 4, underdimensioneret facadebjælke ved carport, finder nævnet, at den bygningssagkyndige i tilstandsrapporten burde have bemærket, at den udførte konstruktion udgør en skadesrisiko, idet der vurderes at være risiko for brud og nedstyrtning af tagkonstruktionen. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til 7.500,- kr.

Vedrørende forhold 9 omkring carporten bemærker nævnet, at udgifterne til udbedring af forholdene, falder under den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2 i nævnets forretningsorden. Under henvisning hertil, finder nævnet, at der ikke pålægges den bygningssagkyndige erstatningspligt vedrørende dette forhold.

Vedrørende forhold 9 omkring tagkanten, bemærker nævnet, at forholdet ikke var visuelt konstaterbart for den bygningssagkyndige. Under henvisning hertil, finder nævnet, at der ikke pålægges den bygningssagkyndige erstatningspligt vedrørende dette forhold.

Under henvisning til sagens udfald skal omkostningerne til syns- og skønserklæringen deles, således at klager skal betale 3.500,- kr. inkl. moms, og den bygningssagkyndige skal betale 3.750,- kr. inkl. moms til nævnet. Klager får klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF