Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 16180

Afgørelsesdato: 08. maj 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 72. møde afholdt den 8. maj 2017Sagen vedrører:

Yder- og indervægge
Gulvkonstruktion og gulve
Vådrum

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 8. maj 2017.

Klager har den 8. november 2016 klaget over tilstandsrapport nr. xx vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Efter ny gulvbelægning ovenpå det gamle gulv i stort badeværelse er overgang mellem afløbsrist og underliggende afløbsskål ikke udført korrekt.
2. Vådrumsmembran (vådrumssikring) er ikke ført 10 cm op ad væg i stort badeværelse.
3. Stort badeværelse får ikke tilført luft fra underdør – hvilket er et lovkrav.
4. I garderobeskab i soveværelse er brugsvandsinstallationer til det store badeværelse samlet i et åbent hul i betongulvet. Hullet i betongulvet er ikke lukket.
5. Brugsvandsinstallationerne til håndvask i stort badeværelse er ikke udført med koblingsdåse og derved ikke udskiftelige.
6. Gulvafløb i stort badeværelse er kun 22-23 mm under gulv i entre. Gulvafløbet skal ligge 30 mm under gulv i entre.
7. Da det lille badeværelse er under 3,25 m2, er der krav om, at alle vægge skal være vandtætte, hvilket de ikke er.
8. Væg mellem det lille badeværelse og bryggers er udført med 1 lag vådrumsgips. Der er krav om to lag vådrumsgips.

Klager har gjort krav på 130.000.- kr.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har afvist dækningstilsagn.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring i xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig

Udgifter til syns- og skønserklæringen på 3.500,- kr. inkl. moms skal betales af klager til nævnet, jf. faktura.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.
Vedrørende forhold 1, overgang mellem afløbsrist og underliggende afløbsskål, bemærker nævnet, at klager med den oplysning der fremgår af pkt. A 6.2 I tilstandsrapporten er blevet retvisende oplyst om forholdet.
Den bygningssagkyndige er derfor Ikke erstatningsansvarlig vedrørende dette forhold.

Vedrørende forhold 2, vådrumsmembran er ikke ført 10 cm op ad væg i stort badeværelse, bemærker nævnet, at tilstandsrapporten er baseret på en visuel gennemgang af ejendommen, uden brug af destruktive indgreb. Nævnet finder, at revnen mellem sokkelklinken og gerigterne ikke er en åbenlys indikation for, at der ikke er sket vådrumssikring med 10 cm op ad væggene. Klager har således ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at den bygningssagkyndige burde have registreret skaden vedrørende den manglende vådrumsmembran i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig i dette forhold.

Vedrørende forholdene 3 og 4 bemærker nævnet, at udgifterne til udbedring af forholdene hver for sig falder under den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2 i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningspligtig vedrørende disse forhold.

Vedrørende forhold 5, brugsvandsinstallationerne til håndvask, finder nævnet af de grunde, som er anført af skønsmanden, at den bygningssagkyndige ikke har begået en fejl ved ikke at beskrive dette forhold. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig i dette forhold.

Vedrørende forholdene 6 bemærker nævnet, at den bygningssagkyndige i tilstandsrapporten alene skal registrere forhold, der udgør en skade eller risiko herfor. Nævnet finder Ikke, at den bygningssagkyndige skal notere de omtalte forhold i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 7, væggene i det lille badeværelse, finder nævnet, at der ikke er tale om en åbenlys tilsidesættelse af offentlige forskrifter ved ikke at nævne forholdet, og den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig i dette forhold.

Vedrørende forhold 8, krav om 2 lag vådrumsgips, bemærker nævnet, at tilstandsrapporten er baseret på en visuel gennemgang af ejendommen, uden brug af destruktive indgreb. Nævnet finder, at det omtalte forhold kun kunne konstateres ved et destruktivt indgreb, der Ikke er en del af huseftersynsordningen. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.
Under henvisning til sagens udfald, skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms. Klager får Ikke klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF