Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 16181

Afgørelsesdato: 08. maj 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 72. møde afholdt den 8. maj 2017Sagen vedrører:

Kældre/krybekældre/terrændæk
Vinduer og døre

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 8. maj 2017.

Klagers repræsentant har på vegne af klager den 24. november 2016 klaget over tilstandsrapport nr. xx vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1) Løbende vandindtrængning i kælderen.
Der er kun fodpaneler i trapperummet og i tørre- og strygerummet. Samtlige fodlister er med rådangreb.

2) Flere vinduesrammer og sprosser er med rådangreb.

Klager har gjort krav på 794.103,75 kr.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har afvist dækningstilsagn.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring i xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 30.000,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Udgifter til syns- og skønserklæringen på 10.000,- kr. Inkl. moms deles således, at 3.500,- kr. inkl. moms skal betales af klager og 3.750,- kr. inkl. moms af den bygningssagkyndige til nævnet jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan i det væsentlige tiltræde skønsmandens vurdering.

Indledningsvis bemærker nævnet, at den bygningssagkyndige alene skal bemærke skader eller tegn på skader i forbindelse med bygningsgennemgangen, der visuelt har kunnet konstateres under besigtigelsen.

Vedrørende forhold 1, vandindtrængning i kælderen, finder nævnet, at klager ikke tilstrækkeligt har sandsynliggjort, at der var tegn på vandindtrængning i kælderen, som den bygningssagkyndige burde have bemærket I tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig vedrørende dette forhold. At der efterfølgende er konstateret rådangreb og skimmel afledt af vandindtrængningen i kælderen kan Ikke føre til et andet resultat.

Vedrørende forhold 2, flere vinduesrammer med sprosser med rådangreb, bemærker nævnet, at den bygningssagkyndige har pligt til at foretage stikprøvevis afprøvning af visse bygningsdeles funktion og holdbarhed, uden at der herved foretages et destruktivt indgreb, men har ikke pligt til at udtale sig om slid, ælde og vedligeholdsmæssige forhold. Nævnet finder, at den bygningssagkyndige skulle have anført en nærmere beskrivelse af rådskadens omfang henset til oplysningerne om, at ejendommens vinduer findes at være de oprindelige fra tidspunktet for ejendommens opførelse. Forholdet er således Ikke tilstrækkeligt beskrevet i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig.

Erstatningen fastsættes efter fradrag for forbedringer skønsmæssigt til 30.000 kr. Inkl. moms., idet nævnet har lagt til grund, at vinduerne er fra 1930.

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale 3.500,- kr. inkl. moms, og den bygningssagkyndige skal betale 3.750,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura. Nævnet afholder de resterende omkostninger til syn og skøn.
Nævnet overvejer, om sagen skal danne grundlag for en disciplinærsag, jf. forretningsordenens § 9, stk. 4. Den bygningssagkyndige vil blive underrettet om resultatet af overvejelserne.
Klagegebyret returneres.

Hent hele kendelsen som PDF