Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17037

Afgørelsesdato: 08. maj 2017

Nævnsmøde: Afgjort uden for nævnsmødeSagen vedrører:

Indledning

Nævnet har den 15. marts 2017 modtaget Deres klageskema af samme dato, hvor De på vegne af klager har klaget over tilstandsrapport nr. xx udarbejdet af bygningssagkyndig xx. De har i klageskemaet oplyst, at der sideløbende er anlagt civil retssag mod sælger af ejendommen, og at den bygningssagkyndige er procestilvarslet i sagen, dog således, at den bygningssagkyndige ikke er indtrådt i sagen eller adciteret efter retsplejelovens regler herom.

De forhold, der klages over, er i væsentligt omfang sammenfaldende med de forhold, som skal behandles under retssagen, j f. Deres stævning af xx.

Afgørelse

Nævnet kan ikke tage stilling til klager, som er afgjort ved endelig dom jf. § 7 i nævnets forretningsorden, og ifølge nævnets praksis behandler nævnet derfor heller ikke klagesager, når der verserer retssager om samme forhold. Uanset at den bygningssagkyndige ikke er part i retssagen, vil udfaldet af denne kunne have betydning for bedømmelsen af de forhold, som er omfattet af Deres klage. Som følge heraf afviser nævnet Deres klage.

Når der er faldet dom, kan De klage til nævnet over eventuelle forhold, hvor ansvaret ikke er afgjort endeligt ved dommen.

Klagegebyret på 275,- kr. returneres.

Sagen indbragt for domstolene