Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 16188

Afgørelsesdato: 28. juni 2017

Nævnsmøde: Afgjort uden for nævnsmødeSagen vedrører:

Andet

Indledning

Nævnet har den 2. december 2016 modtaget klageskema vedrørende klage over tilstandsrapport nr. xx af 9. december 2015, der er udfærdiget af bygningssagkyndig xx.

De klager som sælger af ejendommen. De har oplyst overfor nævnet, at ejendommen ikke er solgt endnu, og at ejendommen på nuværende tidspunkt er taget af markedet.

De har klaget over følgende forhold; at legehuset er medtaget i tilstandsrapporten, at der er taget forbehold for punkterede ruder, at tagrenderne er beskrevet med bagfald, at der er beskrevet porøs gulv i carporten, og at der er oplyst om risiko for skadedyr som følge af rist i carport. Den bygningssagkyndige har i brev af 2. januar 2017 afvist erstatningsansvar.

Nævnet bemærker, at i de sager, hvor klager er sælger, skal sælger kunne dokumentere at have lidt et tab som følge af oplysningerne i den rapport, der klages over. Yderligere bemærkes det, at en bygningssagkyndig som udgangspunkt ikke kan pålægges erstatningsansvar eller honorarfortabelse, alene fordi der er givet flere oplysninger i tilstandsrapporten om ejendommen end de oplysninger, den bygningssagkyndige som minimum skal anføre i henhold til reglerne for huseftersynet.

Afgørelse

Under henvisning til sagens oplysninger finder nævnet, at spørgsmålet om, hvorvidt De har lidt et tab, vil kræve en bevisførelse, som ikke kan foranstaltes for nævnet. Sagen afvises derfor, jf. Bekendtgørelsen om disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige § 10, stk. 3.

Hvis De på et senere tidspunkt, kan dokumentere et konkret tab i forbindelse med salget, som klart relaterer sig til oplysningerne i tilstandsrapporten, vil sagen kunne genoptages.

Nævnet gør dog opmærksom på, at alene den omstændighed, at De ikke har fået den forventede salgspris for huset ikke i sig selv er nok til at genoptage sagen.

Nævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Klagegebyret på 275 kr. returneres til Deres NemKonto.

Syn og skøn

Nej