Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 16011

Afgørelsesdato: 18. august 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 74. møde afholdt den 18. august 2017Sagen vedrører:

Kældre/krybekældre/terrændæk
Vinduer og døre
Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 18. august 2017.

Xx har på vegne af klager den 4. februar 2016 klaget over tilstandsrapport nr. xx vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af (nu afdøde) bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1) Utæt tag over to af husets værelser, nemlig værelse på 1. sal mod vej og værelse på 1. sal mod baghave.
2) Nedbrydning i husets bindingsværk i karnappen på 1. sal.
3) Der trænger fugt gennem kældervægge, især mod syn og vest.
4) To Flerfagsvinduer mod øst og et mod vest i stueetage er under nedbrydning.

Klager har gjort krav på omkostningerne til udbedring af de konstaterede forhold.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har indledningsvis afvist dækning, men afgørelse er omgjort efter genvurdering. Efter ejerskifteforsikringsselskabets konkurs er police overdraget til xx, der har meddelt dækningstilsagn for de anmeldte forhold med fradrag for afskrivninger. Selvrisiko er 20.000 kr. på førstedækningsberettigende skade, herefter de øvrigt gældende forsikringsbetingelser.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring i xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 20.000,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen svarende til klagers afholdte selvrisiko.

Udgifter til syns- og skønserklæringen på 10.000,- kr. inkl. moms deles således, at 3.500,- kr. inkl. moms skal betales af klager og 3.750,- kr. inkl. moms af den bygningssagkyndige til nævnet jf. faktura. Nævnet afholder de resterende omkostninger til syn og skøn.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Efter det oplyste lægger nævnet til grund, at tag/tagbelægningen med overvejende sandsynlighed har kunnet besigtiges uden uforholdsmæssig besvær fra en anden vinkel, idet en besigtigelse fra terrassen mod syd var en reel mulighed. I mangel heraf er det ansvarspådragende, at den bygningssagkyndige ikke har beskrevet tagets tilstand og de konstaterbare utætheder heri. Da klagers ejerskifteforsikring dækker forholdet, fastsættes erstatningen til klagers selvrisiko på 20.000 kr.

Vedrørende forhold 2, nedbrydning i bindingsværk, bemærker nævnet, at den bygningssagkyndige skulle have registreret de begyndende tegn på nedbrydning i bindingsværket, og have omtalt skadens karakter og konsekvens i tilstandsrapporten. Nævnet finder derfor, at den bygningssagkyndige er erstatningsansvarlig.

Erstatningen fastsættes således til den afholdte selvrisiko.

Vedrørende forhold 3, fugtindtrængning gennem kældervinduer, bemærker nævnet, at forholdet ikke findes at være unormalt for tilsvarende bygninger af samme art og alder. Nævnet finder således, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdet tilstrækkeligt i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig vedrørende dette forhold.

Vedrørende forhold 4, vinduer i stueetage med nedbrydning, finder nævnet, at den bygningssagkyndige burde have bemærket, at vinduerne i stueetagen var med fremskreden nedbrydning, hvilket efter omstændighederne burde have ført til en anmærkning i tilstandsrapporten med en mere kritisk karakter end den anførte. Da en udbedring af forholdet vil betyde en 100 % forbedringsværdi for klager henset til vinduernes anslåede alder, finder nævnet, at den bygningssagkyndige ikke ifalder erstatningsansvar.

Under henvisning til sagens udfald, skal udgifter til syns- og skønserklæringen på 10.000,- kr. inkl. moms deles således, at 3.500,- kr. inkl. moms skal betales af klager og 3.750,- kr. inkl. moms af den bygningssagkyndige til nævnet jf. faktura. Nævnet afholder de resterende omkostninger til syn og skøn.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF