Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 16205

Afgørelsesdato: 18. august 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 74. møde afholdt den 18. august 2017Sagen vedrører:

Vinduer og døre

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 18. august 2017.

Klager har den 15. december 2016 klaget over tilstandsrapport nr. xx vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. I tilbygningen er der 2 stk. velux vinduer, som er fejlmonteret i paralelletagkonstruktion med tagdækning af stålplader.

Klager har gjort krav på 31.100,- kr.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har dækket forholdet for så vidt angår det ene vindue. Selvrisikoen er 5.000,- kr.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring i xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 20.000,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Udgifter til syns- og skønserklæringen skal betales af den bygningssagkyndige med 11.250,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Nævnet finder, at den bygningssagkyndige i tilstandsrapporten burde have bemærket, at den udførte konstruktion med tagvinduerne udgør en skadesrisiko, idet der vurderes at være stor risiko for vandskader som følge af tagvinduernes placering. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes skønsmæssigt til 20.000,- kr. I beløbet indgår klagers selvrisiko på 5.000,- kr. vedrørende det vindue, som ejerskifteforsikringen dækker.

Under henvisning til sagens udfald skal den bygningssagkyndige betale omkostninger til syn og skøn med 11.250,- kr. incl. moms til nævnet.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF