Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17012

Afgørelsesdato: 18. august 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 74. møde afholdt den 18. august 2017Sagen vedrører:

Yder- og indervægge
Vinduer og døre
Lofter/etageadskillelser
Gulvkonstruktion og gulve
Vådrum
VVS-installationer

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 18. august 2017.

Klager har den 17. januar 2017 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 16. marts 2017 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Der er kun delvis skjulte tagrender. Utætte tagrender.
2. Undertaget: For meget ventilering og mangler/ødelagt isolering.
3. Manglende ventilation af husmur.
4. Ingen af vinduerne har korrekt fugning.
5. Badeværelse på 1. sal: Konstruktionsfejl og vandskade.
6. Badeværelse i stueetagen: Afløb ikke vådrumssikret, forkert fald i brusekabine, manglende ventilering.
7. Stikkontakt i badeværelsesskabet har ødelagt skabet.
8. Gulvvarme kan ikke justeres.
9. Der mangler fuge og silikone i fliserne omkring rør og under håndvask.
10. Mængden af afløb, gør at kloakrørene ikke er store nok.
11. Ingen ventilationskanaler i huset.
12. Defekt fjernvarmeunit har medført lækage.
13. Manglende fuger i husmur lige under tag.
14. Vand- og fugtskade i klædeskab i soveværelse i stueetagen.
15. Forskelligt strengsystem i radiatorer.
16. Der lugter voldsomt af kloak i bryggers.
17. Afløb i bad i stueetage kan ikke renses pga. nedbanket rist.
18. Dør fra køkken til altan binder voldsomt.
19. Manglende/ødelagt isolering ved skunkrum på begge sider af huset.
20. Manglende/ødelagt isolering på loft. Køkkenelementer, træ og gulvbrædder ligger oven på isoleringen. Åbning fra loft til altan.
21. Udhus ikke i overensstemmelse med kommunes tilladelse.
22. Hul gennem husmur i carport på 7 cm i diameter.

Klager har gjort krav på udbedring af klagepunkterne.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har ikke dækket.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan i det væsentlige tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1, 12, 19 og 22, bemærker nævnet, at udgifterne til udbedring af forholdene hver for sig og i nogle tilfælde efter fradrag for forbedringer ikke er over den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2 i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningspligtig.

Vedrørende forhold 2, 3, 7, 13, 14 og 18, finder nævnet, at det ikke er en fejl, at den bygningssagkyndige ikke har registreret de påklagede forhold, hvorfor der ikke er erstatningsansvar i disse forhold.

Vedrørende forhold 4, finder nævnet, at forholdet ikke har været umiddelbart visuelt konstaterbart ved besigtigelsen, da der er fuget ud til forkanten af vinduernes underkant. Nævnet finder i øvrigt, at den bygningssagkyndige tilstrækkeligt har oplyst om forholdet ud fra det visuelt mulige. Den bygningssagkyndige har derfor ikke begået fejl eller forsømmelser og er således ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 5, bemærker nævnet, at det ikke med tilstrækkelig bevismæssig sikkerhed kan konstateres, at den bygningssagkyndige skulle have registreret noget vedrørende gulvafløbet under vasken på 1.sals badeværelse, da der ikke var tegn på skader eller nærliggende risiko herfor. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 6, finder nævnet, at brusegulvafløbet og det manglende rumaftræk er beskrevet tilstrækkeligt af den bygningssagkyndige, hvorfor han ikke er erstatningsansvarlig for disse forhold.

Allerede fordi en eventuel afhjælpning af det utilstrækkelige fald mod brusegulvafløbet falder under nævnets beløbsmæssige mindstegrænse, er den bygningssagkyndige ikke erstatningspligtig vedrørende dette forhold, jf. § 10, stk. 2 i nævnets forretningsorden.

Nævnet finder, at det ikke er en fejl, at den bygningssagkyndige ikke har registreret noget om gulvafløbet under vasken på badeværelset i stueetagen. Der var ikke en skade på besigtigelsestidspunktet og ikke nærliggende risiko herfor, da området ikke er særligt vandbelastet. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 8, 15 og 21, finder nævnet, at de påklagede forhold falder uden for huseftersynsordningen. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 9, finder nævnet, at forholdet er af bagatelagtig karakter, og at det derfor ikke er en fejl, at den bygningssagkyndige ikke har registreret dette. Den bygningssagkyndige ikke derfor er erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 10, finder nævnet, at det ikke var muligt for den bygningssagkyndige at konstatere kloakkens dimensioner ved den visuelle besigtigelse. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 11, finder nævnet, at det registrerede manglende rumaftræk i pkt. 6.7 ikke er en utilstrækkelig beskrivelse af forholdet. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 16, finder nævnet det ikke godtgjort, at den bygningssagkyndige kunne konstatere kloaklugten ved besigtigelsen. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende klagepunkt 17, finder nævnet, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdet tilstrækkeligt i forbindelse med klagepunkt 6, hvor afløbet har fået karakteren K3. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende klagepunkt 20, bemærker nævnet, at isoleringen er ændret siden den bygningssagkyndiges besigtigelse, og nævnet kan derfor ikke fastslå, hvorledes forholdet var dengang, og om det er en fejl, at der ikke er noteret noget herom i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Den bygningssagkyndige er således samlet set ikke erstatningsansvarlig for nogen af forholdene.

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF