Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17023

Afgørelsesdato: 18. august 2017

Nævnsmøde: Afgjort uden for nævnsmødeSagen vedrører:

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Nævnet har den 13. februar 2017 modtaget klageskema vedrørende klage over tilstandsrapport nr. xx, der er udfærdiget af bygningssagkyndig xx.

Efter det oplyste har klager overtaget ejendommen den 15. november 2016.

De er af den opfattelse, at den bygningssagkyndige har begået en ansvarspådragende fejl ved at nævne et nyt forhold i tilstandsrapportens allonge. De mener, at en allonge alene kan indeholde nærmere oplysninger om forhold og skader, som allerede er beskrevet i tilstandsrapporten.
Indholdet af allongen er De enig i.

Afgørelse

Nævnet er af den opfattelse, at en allonge er en integreret del af tilstandsrapporten. Som sagen er oplyst, var både tilstandsrapporten og allongen tilgængelig den 23. september 2016, hvorfor De allerede forinden handlens indgåelse havde mulighed for at opnå kendskab til forholdet vedrørende undertag/understrygninger.

Idet der ikke er uenighed om, at allongen beskriver forholdet korrekt, afvises forholdet fra nævnsbehandling, jf. forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede byggesagkyndige § 10, stk. 2.

Klagegebyret på 275 kr. returneres til Deres NemKonto.

Syn og skøn

Nej