Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 16194-1

Afgørelsesdato: 06. november 2017

Nævnsmøde: Afgjort uden for nævnsmødeSagen vedrører:

Gulvkonstruktion og gulve
Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har modtaget Deres mail af 4. september 2017. Nævnet betragter deres mail som en anmodning om genoptagelse af nævnets afgørelse af 18. august 2017.

De har i Deres mail anført, at ejerskifteforsikringen ikke har dækket skaderne på parketgulvet, da forsikringsselskabet ikke mener, at gulvet skal skiftes. De oplyser i den forbindelse, at nævnets skønsmand har vurderet, at hele gulvet skal skiftes, og De anmoder nævnet om at lave et skriftligt svar til ejerskifteforsikringen omkring dette.

De har desuden anført, at De på grund af den lange sagsbehandlingstid i nævnet, har været nødsaget til at udbedret forholdet vedrørende skorstene. De mener derfor, at der er grundlag for, at De får erstattet den betalte selvrisiko vedrørende dette forhold.

Endvidere har De anført, at udskiftningen af gulvafløbet koster 15.000 kr., hvorfor forholdet efter Deres mening ikke falder under nævnets mindstegrænse. De er derfor af den opfattelse, at forholdet skal dækkes af ejerskifteforsikringen.

Afgørelse

Indledningsvis skal det bemærkes, at nævnet ikke er klageinstans i forhold til afgørelser truffet af ejerskifteforsikringen. Klager over afgørelser fra ejerskifteforsikringsselskabet behandles af Ankenævnet for Forsikring. Nævnet har således ikke kompetence til at ændre ejerskifteforsikringens afgørelse.

For så vidt angår forhold 1, skader på parketgulv, foreligger der i sagen en mail fra ejerskifteforsikringen xx, hvori de tilbyder at dække forholdet med 45.000 kr., fratrukket selvrisikoen på 5.000 kr. Det er på denne baggrund, at nævnet har lagt til grund, at ejerskifteforsikringen har dækket forholdet. I de tilfælde hvor ejerskifteforsikringen dækker forholdet, men hvor klager selv må betale en selvrisiko, kan nævnet alene tilkende erstatning svarende til selvrisikoen, da dette udgør det økonomiske tab, man som klager har haft.

For så vidt angår forhold 2, skader på skorstene, kan bemærkningerne i mail af 4. september 2017 ikke føre til en genoptagelse af sagen. Nævnet skal beklage, at der er gået næsten 6½ måned fra klagesagens modtagelse til afholdelse af syn- og skønsforretningen, men dette kan ikke i sig selv føre til en genoptagelse af sagen.

For så vidt angår forhold 3, gulvafløbet, har nævnet tiltrådt skønsmandens vurdering i skønserklæringen, hvoraf det fremgår, at omkostningerne til udbedring af forholdet skønnes til 10.000 kr., med en forbedrings-værdi på 59 %. På denne baggrund har nævnet i afgørelsen af 18. august 2017 fundet, at udgifterne til udbedring af forholdet med fradrag for forbedringer, falder under den mindstegrænse nævnet anvender. Nævnet finder, at der ved Deres anmodning om genoptagelse ikke er fremkommet nye oplysninger, som giver tilstrækkeligt grundlag for at anfægte skønsmandens vurdering, på hvilken nævnets afgørelse af dette forhold bygger.

Herefter, og da der ikke er oplyst særlige forhold, der kan begrunde en genoptagelse af klagesagen, jf. nævnets forretningsorden § 33, kan Deres anmodning om genoptagelse ikke imødekommes.

Syn og skøn

Nej