Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 16194-3

Afgørelsesdato: 06. november 2017

Nævnsmøde: Afgjort uden for nævnsmødeSagen vedrører:

Andet

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har modtaget Deres mail af 25. september 2017.

De har i mailen gjort gældende, at skønsmanden har vurderet omkostningerne til udbedring af skaden på gulvafløbet til minimum 10.000 kr., og kan derfor ikke forstå, hvorfor forholdet falder under nævnets mindste-grænse.

De stiller Dem desuden undrende overfor, at forhold 2 vedrørende skorstene tæller med i afgørelsen for så vidt angår fordeling af sagsomkostninger, når forholdet afvises, jf. nævnets afgørelse.

Endelig oplyser De, at det ikke kan være rigtigt, at sagen verserer hos nævnet i 8 måneder inden der udmeldes syn og skøn.

Afgørelse

For så vidt angår skaden på gulvafløbet, har skønsmanden vurderet, at omkostningerne til udbedring af forholdet vil koste 10.000 kr., og at forbedringsværdien skønnes til 59 %. Det er fast praksis ved nævnet, at forbedringsværdien fratrækkes omkostningerne til udbedring forinden det vurderes, om forholdet falder under nævnets mindstegrænse. Efter fradrag for forbedringer vil omkostningerne til udbedring af gulvafløbet derfor falde under nævnets mindstegrænse.

For så vidt angår skaden på skorstene, var det for nævnet uklart forinden udmeldingen af syn og skøn, om forholdet var udbedret i en sådan grad, at skønsmanden ikke kunne vurdere, hvorledes forholdet havde set ud på tidspunktet for den bygningssagkyndiges besigtigelse. Nævnet bemærker dog, at det ikke har betydning for fordelingen af sagsomkostningerne i den konkrete sag, da udgangspunktet er, at De som klager skal betale 3.500 kr., i sagsomkostninger medmindre De får fuldt ud medhold i sagen.

I forhold til Deres oplysning om, at sagen verserede ved nævnet i 8 måneder forinden udmeldingen af syn og skøn, kan nævnet oplyse, at klage-skemaet blevet modtaget den 5. december 2016, og at der blev udmeldt syn og skøn den 23. maj 2017. Der forløb således under 5 måneder fra modtagelsen af klagesagen til udmelding af syn og skøn. Nævnet skal fortsat beklage sagsbehandlingstiden, men fastholder, at dette ikke i sig selv kan føre til en genoptagelse af sagen.

Nævnets afgørelse af 18. august 2017 fastholdes således.

Syn og skøn

Nej