Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 16105-1

Afgørelsesdato: 15. december 2017

Nævnsmøde: Afgjort uden for nævnsmødeSagen vedrører:

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har den 19. oktober 2017 modtaget Deres to e-mails, som nævnet opfatter som en anmodning om genoptagelse af nævnets afgørelse af 2. oktober 2017.

Indledningsvis anfører De, at nævnets afgørelse er bekymrende, da nævnet ikke har fulgt syns- og skønsmandens vurdering i alle klagepunkter.

Hertil bemærker nævnet, at det ikke er forpligtet til at følge skønsmandens vurdering.

Dernæst anfører De, at nævnet har vurderet gulvet til at være fra 1967, selvom De anfører, at det faktisk er fra renovationen i 2003, og at sælger kan dokumentere dette.

De har imidlertid ikke medsendt dokumentation herfor.
For så vidt angår Deres bemærkninger vedrørende skaderne på gavlene og facaden, har nævnet lagt til grund, at skaderne ikke var synlige under den bygningssagkyndiges besigtigelse.

De anfører, at dørenes værdi udgør over 15.000,- kr., hvorfor De mener, at forholdet ikke er under bagatelgrænsen. Nævnet har afvist disse klagepunkter med den begrundelse, at der er tale om kosmetiske skader, som den bygningssagkyndige ikke er forpligtet til at anføre i tilstandsrapporten.

De anfører afslutningsvis i Deres anden fremsendte mail af 19. oktober 2017, at nævnet ikke har vurderet Deres svarskrift til skønserklæringen. Deres svarskrift var en del af det materiale, som medlemmerne havde til rådighed, da nævnet behandlede sagen.

Afgørelse

Herefter, og idet nævnet ikke finder, at De i Deres anmodning om genoptagelse af klagesagen er fremkommet med nye oplysninger, eller at der i øvrigt foreligger andre særlige forhold, der kan begrunde en genoptagelse af klagesagen, jf. nævnets forretningsorden § 33, afviser nævnet Deres anmodning om genoptagelse.

Nævnet fastholder således afgørelsen af 2. oktober 2017.

Syn og skøn

Nej