Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17150-1

Afgørelsesdato: 15. december 2017

Nævnsmøde: Afgjort uden for nævnsmødeSagen vedrører:

Kældre/krybekældre/terrændæk

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har modtaget Deres mail af 28. november 2017, hvori De anmoder om genoptagelse af nævnets afgørelse af samme dato.

Som støtte for Deres anmodning om genoptagelse har De medsendt billeddokumentation samt en skimmelrapport. De har endvidere fremsendt dokumentation for, at Deres ejerskifteforsikring mener, at den bygningssagkyndige har begået fejl i tilstandsrapporten ved ikke at beskrive, at der er opsat gipsvægge i kælderen.

Afgørelse

Det af dem fremsendte billedmateriale kan, som følge af den bevisførelse der kan foranstaltes for nævnes, desværre ikke indgå i sagsmaterialet for nævnet. Nævnet fastholder derfor, at det ikke vil være muligt for nævnet gennem syn-og skøn at vurdere forholdet på tidspunktet for den bygningssagkyndiges besigtigelse, og dermed afgøre om denne har begået ansvarspådragende fejl. Det er således fortsat nævnets opfattelse, at sagen er bevismæssigt uegnet til behandling i den sagsbehandlingsform, nævnet anvender.

Nævnets afgørelse af 28. november 2017 om afvisning af sagen fastholdes derfor.

Syn og skøn

Nej