Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17093

Afgørelsesdato: 15. december 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 77. møde afholdt den 15. december 2017Sagen vedrører:

Fundamenter/sokler

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 15. december 2017.

Klager har den 27. juli 2017 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 16. juni 2015 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Sætning af fundamenter i beboelsesbygning

Klager har gjort krav på 401.500,- kr.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har tilbudt dækning for 711.500,- kr. heraf fratrækkes selvrisiko på 20.000,- kr.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Klager skal betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan i det væsentlige tiltræde skønsmandens vurdering.

Nævnet finder, at det ikke er en fejl, at den bygningssagkyndige ikke bemærkede, at fundamentet havde sat sig, da dette ikke var umiddelbart konstaterbart ved en visuel besigtigelse af ejendommen. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig herfor. Nævnet bemærker, at skønsmanden har vurderet, at der ikke er behov for at ændre på funderingsforholdene.

Nævnet finder, at den bygningssagkyndige ikke burde have noteret, at bordpladen foran vinduet i køkkenet ikke ligger vandret. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig for dette forhold.

Nævnet finder, at den bygningssagkyndige burde have beskrevet revnen i trappeskakten og det forkerte fald i brusenichen. Udgifterne til udbedring af forholdene falder imidlertid hver for sig under den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2, i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningspligtig for disse forhold.

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms.

Klager får ikke klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF