Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 16200-1

Afgørelsesdato: 15. december 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 77. møde afholdt den 15. december 2017Sagen vedrører:

Andet

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har modtaget Deres mail af 26. september 2017, hvori De anmoder om genoptagelse af nævnets afgørelse af 18. august 2017. Genoptagelsesanmodningen er behandlet på nævnsmøde af 15. december 2017.

De anfører 5 overordnede forhold vedrørende begrundelsen for Deres anmodning om genoptagelse:

1) Urealistiske skøn omkring udbedringsudgifter
• Klagepunkterne 5, 8, 13, 16, 20, 22
2) Mindsteværdigrænsen
3) Erstatning i klagepunkt 9
4) Erstatning i klagepunkt 14
5) Andel af omkostninger til syns- og skønserklæring

Nævnet bemærker hertil indledningsvist, at den bygningssagkyndiges gennemgang har til formål at vise i hvilket omfang, bygningernes fysiske tilstand er ringere end tilstanden af tilsvarende intakte bygninger af samme alder.

Vedrørende Deres kommentar om at Vejledende vægtskala for fejlangivelser er gældende, bemærker nævnet, at denne anvendes i tekniske revisioner og i disciplinærsager.

I klagesager vurderer skønsmanden, hvorvidt den bygningssagkyndige har begået ansvarspådragende fejl i udarbejdelsen af tilstandsrapporten, hvorefter nævnet medtager skønsmandens vurdering i sin afgørelse sammen med sagens øvrige oplysninger.

Vedrørende forhold 1, urealistiske skøn omkring udbedringsudgifter, har Deres spørgsmål til skønsmanden været forelagt denne til besvarelse. Skønsmandens besvarelse har været i høring hos Dem, førend genoptagelsessagen er forelagt nævnet.

Vedrørende klagepunkt 5, rusttæring på rendejern, bemærker nævnet, at forbedringen ved udbedringsudgifter af rendejernene ikke er en konstant, men en procentvis andel grundet rendejernenes formodede alder. Nævnet fastholder derfor, at forholdet ikke er over mindstegrænsen.

Vedrørende klagepunkt 8, manglende ventilation af loftsrum, finder nævnet, at allerede fordi forholdet er omfattet af ejerskifteforsikringens dækningstilsagn kan erstatningen ved nævnets afgørelse maksimalt udgøre selvrisikoen på 5.000,- kr. af afhjælpningsomkostningerne.

Vedrørende klagepunkt 13, fejlbehæftet aftrækskanal, bemærker nævnet, at der ikke er kommet nye oplysninger.
Vedrørende klagepunkt 16, utilstrækkelige redningsåbninger, finder nævnet ikke grundlag for at tilsidesætte skønsmandens vurdering af afhjælpningsomkostningerne.

Vedrørende klagepunkt 20, manglende ventilation af krybekælder, bemærker nævnet, at der er tale om en skønsmæssig vurdering. Nævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte skønsmandens vurdering.

Vedrørende klagepunkt 22, skimmelsvamp i krybekælder, bemærker nævnet, at den bygningssagkyndige ikke er erstatningsansvarlig, da skimmelsvampen ikke har været konstaterbar for en bygningssagkyndig under besigtigelsen. Nævnet bemærker i øvrigt, at parternes kommentarer til skønserklæringer ikke eksplicit fremgår af begrundelser i nævnets afgørelser.

Vedrørende forhold 2, mindstegrænsen, bemærker nævnet, at det ikke har fundet, at omstændighederne i denne sag giver anledning til at fravige mindstegrænsen, og at det af Dem nu anførte ikke kan føre til et andet resultat. Nævnet fastholder, at mindstegrænsen ikke fraviges.

Vedrørende forhold 3, klagepunkt 9, hvor det anføres, at der ikke er forskel på om erstatning skal dække selvrisiko eller udgifter til udbedring, bemærker nævnet, at mindstegrænsen ikke finder anvendelse på erstatning til selvrisiko, såfremt udbedringen af forholdet i øvrigt ligger over mindstegrænsen.

Vedrørende forhold 4, klagepunkt 14, bemærker nævnet, at der ikke foreligger nye oplysninger.

Vedrørende forhold 5, fordelingen af skønsomkostningerne, bemærker nævnet, at fordelingen er i overensstemmelse med nævnets faste praksis, henset til antallet af klagepunkter, hvori der gives medhold.

Afgørelse

Nævnet finder samlet set, at der ved Deres anmodning om genoptagelse ikke er fremkommet nye oplysninger, eller at der i øvrigt foreligger andre særlige forhold, der kan begrunde en genoptagelse af klagesagen, jf. nævnets forretningsorden § 33.

Nævnets afgørelse af 18. august 2017 fastholdes derfor.

Syn og skøn

Nej