Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17085

Afgørelsesdato: 15. december 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 77. møde afholdt den 15. december 2017Sagen vedrører:

Kældre/krybekældre/terrændæk
Vinduer og døre

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 15. december 2017.

Klager har den 10. juli 2017 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 3. december 2016 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1) Ufuldstændig tilstandsrapport og sammenfald mellem tilstandsrapporterne
2) Kælderetagen: Angreb af skimmelsvamp i forsatsvægge og skillevægge udført af rigler og gipskartonplader.
3) Punkterede termoruder og revnet rude i kælderetagen.

Klager har gjort krav på omkostninger til udbedringerne.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har ikke givet dækningstilsagn.
Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.

Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 100.000,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Den bygningssagkyndige skal betale udgifter til syns- og skønserklæringen med 3.750,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan i det væsentlige tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1, overfladisk gennemgang af ejendommen, finder nævnet, at klagepunktet er for generelt formuleret og bevismæssigt uegnet til nævnsbehandling, jf. § 10, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Vedrørende forhold 2, fugt og skimmel i kældervægge, bemærker nævnet, at skimmelvæksten i kælderen først blev konstateret da en skillevæg i kælderen blev revet ned, og væksten har således ikke været synlig for den bygningssagkyndige ved dennes besigtigelse af ejendommen. I tilstandsrapporten er det anført, at pladebeklædte vægge er byggeteknisk uheldigt, og at terrænfaldet og den lave sokkelhøjde kan give fugtproblemer.

Nævnet finder, at den bygningssagkyndige ikke i fuldt tilstrækkeligt grad har beskrevet de mulige konsekvenser af disse omstændigheder, og at den bygningssagkyndige derfor er erstatningsansvarlig. Under hensyn til, at klager ved det i tilstandsrapporten anførte, var gjort opmærksom på, at der kunne være problemer, nedsætter nævnet skønsmæssigt erstatningen til 100.000 kr.

Vedrørende forhold 3, punkterede termoruder samt en revnet rude, finder nævnet, at den bygningssagkyndige burde have nævnt forholdene i tilstandsrapporten. Dog falder udgifterne til udbedring af forholdet under den mindstegrænse som nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2 i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningspligtig.

Under henvisning til sagens udfald, skal den bygningssagkyndige betale delvise omkostninger til syn og skøn med 3.750,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret retur.

Genoptagelse

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har modtaget Deres mail af 5. januar 2018, hvori De anmoder om genoptagelse af nævnets afgørelse af 15. december 2017.

Som begrundelse for Deres anmodning om genoptagelse, anfører De, at det er essentielt for afgørelsen af forhold nr. 2, at Klagenævnet tager forhold nr. 1 i betragtning, da der er en formodning for, at den bygningssagkyndige ikke har foretaget en fysisk gennemgang af ejendommen, men blot afskrevet den tidligere udfærdigede tilstandsrapport.

De anfører endvidere, at det ikke er korrekt, at skimmelvæksten først blev konstateret, da en skillevæg i kælderen blev revet ned. Ved nedbrydningen af den indre skillevæg fandt klager skimmelsvamp i væggen, men dette var alene den igangsættende faktor for en nærmere gennemgang af kælderen, hvorefter klager, uden destruktive indgreb af nogen art, kunne konstatere synlige fugt- og skimmelsvampsskader i flere af de indre skillevægge (ikke-pladebeklædte vægge), herunder også på skillevæggen i vaskerummet, som fremhævet i skønserklæringens konklusion. Der var/er altså tale om forhold, der falder inden for omfanget af en visuel bygningsgennemgang. De tydelige visuelle fugt- og skimmelsvampeskader på kælderens indre skillevægge var/er så omfattende, at de alt andet lige har været til stede på tidspunktet for indklagedes besigtigelse af ejendommen, og at det derfor kan konkluderes, at indklagede ved sin besigtigelse af ejendommen har overset skaderne.

Som De selv anfører, så var det nedrivningen af en skillevæg, der var den igangsættende faktor for, at der blev foretaget en nærmere gennemgang af kælderen. De blev altså først opmærksom på skimmelvæksten, da skillevæggen blev fjernet.

I relation til erstatningens størrelse, er beløbet skønsmæssigt nedsat, da De i tilstandsrapporten var gjort opmærksom på, at der var risiko for fugtproblemer, da den bygningssagkyndige havde gjort opmærksom på, at pladebeklædte vægge er byggetekniske uheldigt. Dog fandt nævnet, at den bygningssagkyndige ikke i fuldt tilstrækkelig grad havde beskrevet de mulige konsekvenser heraf.

Nævnet finder samlet set, at der ved Deres anmodning om genoptagelse ikke er fremkommet nye oplysninger, eller at der i øvrigt foreligger andre særlige forhold, der kan begrunde en genoptagelse af klagesagen, jf. nævnets forretningsorden § 33.
Nævnets afgørelse af 15. december 2017 fastholdes derfor.

Nævnet skal gøre opmærksom på, at såfremt De er uenig i nævnets afgørelse, kan De indbringe sagen for domstolene, hvor der er mulighed for en anden bevisførelse end den, som kan ske for nævnet.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF