Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17085

Afgørelsesdato: 15. december 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 77. møde afholdt den 15. december 2017Sagen vedrører:

Kældre/krybekældre/terrændæk
Vinduer og døre

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 15. december 2017.

Klager har den 10. juli 2017 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 3. december 2016 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1) Ufuldstændig tilstandsrapport og sammenfald mellem tilstandsrapporterne
2) Kælderetagen: Angreb af skimmelsvamp i forsatsvægge og skillevægge udført af rigler og gipskartonplader.
3) Punkterede termoruder og revnet rude i kælderetagen.

Klager har gjort krav på omkostninger til udbedringerne.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har ikke givet dækningstilsagn.
Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.

Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 100.000,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Den bygningssagkyndige skal betale udgifter til syns- og skønserklæringen med 3.750,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan i det væsentlige tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1, overfladisk gennemgang af ejendommen, finder nævnet, at klagepunktet er for generelt formuleret og bevismæssigt uegnet til nævnsbehandling, jf. § 10, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Vedrørende forhold 2, fugt og skimmel i kældervægge, bemærker nævnet, at skimmelvæksten i kælderen først blev konstateret da en skillevæg i kælderen blev revet ned, og væksten har således ikke været synlig for den bygningssagkyndige ved dennes besigtigelse af ejendommen. I tilstandsrapporten er det anført, at pladebeklædte vægge er byggeteknisk uheldigt, og at terrænfaldet og den lave sokkelhøjde kan give fugtproblemer.

Nævnet finder, at den bygningssagkyndige ikke i fuldt tilstrækkeligt grad har beskrevet de mulige konsekvenser af disse omstændigheder, og at den bygningssagkyndige derfor er erstatningsansvarlig. Under hensyn til, at klager ved det i tilstandsrapporten anførte, var gjort opmærksom på, at der kunne være problemer, nedsætter nævnet skønsmæssigt erstatningen til 100.000 kr.

Vedrørende forhold 3, punkterede termoruder samt en revnet rude, finder nævnet, at den bygningssagkyndige burde have nævnt forholdene i tilstandsrapporten. Dog falder udgifterne til udbedring af forholdet under den mindstegrænse som nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2 i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningspligtig.

Under henvisning til sagens udfald, skal den bygningssagkyndige betale delvise omkostninger til syn og skøn med 3.750,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF