Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17108

Afgørelsesdato: 15. december 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 77. møde afholdt den 15. december 2017Sagen vedrører:

Fundamenter/sokler

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 15. december 2017.

Klager har den 4. september 2017 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 1. november 2016 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1) På trods af at BS havde modtaget bygningstegninger med angivelse af, at der var tale om et ” Johan Christensen hus”, og at der på snittegningen under gulv er anført, at det kapillarbrydende lag er ”slagger” ikke at have oplyst om mulig risici.
At BS ikke har oplyst om, at der var tale om et ”Johan Christensen hus”, hvilket han burde have gjort i henhold til skrivelsen Huseftersynsnyt 02/2001.
2) BS har ikke anført de sædvanlige ”fejl og mangler” der kan opstå i disse huse jævnfør Erhvers- og byggestyrelsens nyhedsbrev af 7/5-2009.
3) BS har konstateret sætningsskader og burde have præciseret risici.
Punkterne er besvaret samlet, idet de alle drejer sig om samme forhold.

Klager har gjort krav på 1.160.000 kr.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har afvist at dække forholdet.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Klager skal betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Den bygningssagkyndige har beskrevet revner i sokler og facader med K2 og K3. Nævnet finder, at den bygningssagkyndige herved har beskrevet forholdet tilstrækkeligt i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms.

Klager får ikke klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF