Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17130

Afgørelsesdato: 15. december 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 77. møde afholdt den 15. december 2017Sagen vedrører:

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 15. december 2017.

Klager har den 14. oktober 2017 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 13. januar 2017 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Der er ikke påtalt, at der er monteringer på skorstenen på første sal mellem de 2 toiletter, som ikke er I henhold til gældende lovgivning.
2. Da skorstenen er af oprindelig opførsel fra 1880, burde det ligeledes være påtalt, at der ikke er foring/isokern i denne. Dette gør, at den ikke overholder krav til brandsikring ved samtidig montering af træværk og gulvvarmerør på selve skorstenen.
3. Der er ligeledes heller ikke påtalt, at der mangler en renselem på skorstenen på 1. sal eller loft. (Der er en, men den sidder på forkert side efter opførsel af væg og er derfor ikke tilgængelig)

Klager har gjort krav på udbedringsomkostninger.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har endnu ikke givet svar om dækningstilsagn.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har anerkendt de faktiske forhold, men afvist erstatningsansvar over for klager, da der er tale om forhold, som ikke kan konstateres ved en almindelig visuel besigtigelse af ejendommen.

Afgørelse

Sagen afvises, jf. bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige § 10, stk. 2.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Det er nævnets vurdering, at kendskab til de påklagede punkter er specialviden, som den bygningssagkyndige ikke kan forventes at være bekendt med. Forholdet falder således uden for huseftersynsordningen.

Da der således ikke er udsigt til, at De vil kunne få medhold i Deres klage, afviser nævnet klagen i medfør af § 10, stk. 2, i bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.

Klager får klagegebyret retur.

Syn og skøn

Nej