Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17048

Afgørelsesdato: 15. december 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 77. møde afholdt den 15. december 2017Sagen vedrører:

Fundamenter/sokler
Yder- og indervægge
Vinduer og døre
Gulvkonstruktion og gulve
Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
Vådrum

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 15. december 2017.

Klager har den 5. april 2017 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 10. maj 2017 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

BYGNING A

1. Tagkonstruktioner/ belægninger
- I tagrummet er der mange spor efter borebiller i gulv og spær.

2. Ydervægge.
- Afskallende, rød maling flere steder.
- Overfladeafskalninger i mange mursten generelt i begge bygningers facader og gavle. Malede mursten pga. dette.
- Adskillige udfaldne fuger.
- Revner over flere murede stik, ses både inde og ude. · Flere flækkede sten.
- Ved udvendig trappe på vestgavl har bygningen revnedannelser ved trappe samt i stik over dør ind til loftet.

3. Vinduer, døre og trapper:
- Manglende sålbænke på nordlig facade.
- Generelt mange revner og skævheder, fx i sålbænke.
- Mange spor efter borebiller i udvendig trappe på vest gavl.

4. Fundament/sokkel:
- For lille afstand mellem væg og terræn på østlig gavl og nordlig facade.
- Sokkelpudsen mangler vedhæftning.
- Revner i sokkel ved østlig og sydlig gavl.
- Der er ikke som oplyst betonfundament (side 18, punkt 4) i bygning A og B, men derimod murstensfundament.

5. Kældre/krybekældre/terrændæk:
- Gulvet er sunket betydeligt. Gulvet i de to stuer "hopper", nå man går på det.
- Betongulv i viktualierum knækkede og sank.
- 17. Huset er generelt uden dampspærre.

6. Vådrum:
- Enkelte defekter klinker i bryggers.
- Bruseniche: gulvet har sat sig.

7. Indervægge/skillevægge:
- Forsatsvægge på ydervægge mod øst og syd ikke omtalt. Udtalt råd i disse.

BYGNING B

8. Tagkonstruktion/ -belægning/ skorsten
- Mange spor efter borebiller.
- Tagplade skredet ned i skotrenden.

9. Ydervægge

- Revner og skævheder samt revne i puds i gesimskant i nordlig og sydlig gavl.
- Overfladeafskalninger i mange mursten generelt i facader og gavle. Malede mursten pga. dette.
- Udfaldne fuger i nordlig gavl.
- Udbøjning på flere centimeter i sydlig gavl.
- Revne i østlig facade (konsekvensrevne fra revnerne i sydlig gavl).
- Generelt dårlige fuger i alle ydervægge.
- Gesimskant mod vest mangler.
- Revne i muret stik over vindue i vestlig facade.

10. Vinduer og døre

- Ringe sålbænke - puds mangler.
- Råd og nedbrydning i vindue i vestlig facade.
- Ældre porte med nedbrydning.

11. Fundament/ sokler

- Defekt sokkelpuds i vestlig facade.
- Revner i sokkelpuds i sydlig gavl.
- Manglende fald på sokkel i sydlig gavl.
- Terrænfald mod bygning i gårdsplads.
- Der er ikke som oplyst betonfundament (side 18, punkt 4) i bygning A og B, men derimod
- murstensfundament.

12. Kældre/ krybekældre/ terrændæk

- Ujævne betongulve.

13. Indervægge/ skillevægge

- Løse stik over døre og vinduer i vognport.
- Revne i samling mellem nordgavl og skillevægge.

Klager har gjort krav på udbedringsomkostninger.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har ikke givet dækningstilsagn.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar men tilbudt forlig på 20.000,-kr.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 74.000,-kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Udgifter til syns- og skønserklæringen deles således, at 3.500,- kr. inkl. moms skal betales af klager og 3.750,- kr. inkl. moms betales af den bygningssagkyndige til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1, 4, 8 og 10 finder nævnet, at den bygningssagkyndige burde have eller ikke i tilstrækkelig grad har nævnt forholdene i tilstandsrapporten. Dog falder udgifterne til udbedring af forholdene hver for sig under den mindstegrænse, som nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2, i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndig er derfor ikke erstatningspligtig.

Vedrørende forhold 2, ydervægge, finder nævnet, at ydervæggene generelt er i dårlig stand med forvitrede mursten, udfaldne fuger og revnedannelser. Den bygningssagkyndige har ikke beskrevet skadens omfang, art og konsekvens tilstrækkeligt i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Efter fradrag af forbedringer fastsættes erstatningens til 24.000,- kr.

Vedrørende forhold 3, vinduer, døre og trapper, finder nævnet, at den bygningssagkyndige burde have beskrevet de revner og afskalninger, som ses i sålbænken under vinduerne i facaden mod syd. Dog falder udgifterne til udbedring af forholdet under den mindstegrænse, som nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2, i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndig er derfor ikke erstatningspligtig.

De manglede sålbænke samt spor efter borebiller i trappen er forventelige forhold og ikke skader, der skal beskrives i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige har derfor for disse forhold ikke begået fejl eller forsømmelser og er således ikke erstatningsansvarlig.
Vedrørende forhold 5 og 7, bemærker nævnet, at da forholdene er udbedret, er de, uanset de indsendte oplysninger bevismæssigt uegnet til behandling i den sagsbehandlingsform, nævnet anvender. Forholdene afvises derfor, jf. bekendtgørelsen om disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige § 10, stk. 3.

Vedrørende forhold 6, vådrum, finder nævnet, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene tilstrækkeligt i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 9, staldbygningens ydervægge, finder nævnet, at den bygningssagkyndiges bemærkning i tilstandsrapporten ikke i tilstrækkelig omfang beskriver forholdene med generelt forvitrede mursten, revnedannelser samt porøse og udfaldne fuger. Den bygningssagkyndige burde også have nævnt forholdet vedrørende skævheden, som har forårsaget en revnedannelse i murværket. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Efter fradrag af forbedringer fastsættes erstatningens til 50.000,-kr.

Vedrørende forhold 11, staldbygningens fundament og sokler, finder nævnet, at den bygningssagkyndige burde have beskrevet de mindre revnedannelser i soklen. Dog falder udgifterne til udbedring af forholdet under den mindstegrænse, som nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2, i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndig er derfor ikke erstatningspligtig for dette forhold.

Ift. terrænfald i gårdspladsen, finder nævnet, at der ikke er registreret skade eller risici herfor som følge af terrænfaldet, da det er det naturlige fald hen mod nedløbsbrønden. Den bygningssagkyndige har derfor ikke begået fejl eller forsømmelser ved ikke at nævne forholdet i tilstandsrapporten.

Vedrørende forhold 12, ujævnt betongulv i staldbygningen, finder nævnet, at forholdet er forventeligt og ikke en skade, der skal beskrives i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige har derfor for dette forhold ikke begået fejl eller forsømmelser og er således ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 13, revnedannelse i nordgavl og skillevægge samt løse stikkontakter i staldbygningen, finder nævnet, at revnedannelserne burde være nævnt i tilstandsrapporten. Dog falder udgifterne til udbedring af disse under den mindstegrænse, som nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2, i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndig er derfor ikke erstatningspligtig.

De løse stik over vinduer og døre, er ikke omfattet af besigtigelsen for tilstandsrapporten, men henføres under elinstallationseftersynet.
Under henvisning til sagens udfald, skal omkostninger til syn og skøn deles således, at klager skal betale 3.500,- kr. inkl. moms og den bygningssagkyndige skal betale 3.750,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF