Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17091

Afgørelsesdato: 15. december 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 77. møde afholdt den 15. december 2017Sagen vedrører:

Vinduer og døre
Gulvkonstruktion og gulve
Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
Vådrum
VVS-installationer

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 15. december 2017.

Klager har den 31. juli 2017 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 7. marts 2017 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Gulv i stue synker mod midten.
2. Inddækning af skorsten er ikke udført korrekt
3. Samling i loft i stue – er ikke korrekt afsluttet.
4. Samling i loft i stue – i tilbygning – er ikke korrekt afsluttet.
5. Fugt i tilbygning i stue i begge hjørne mod vindue.
6. VVS - Alt i huset er udført i pexinstallation og udsættes for UV-stråler.
7. VVS – Tæring i vandstik. Afspændingsventil til vandinstallation muligvis utæt.
8. VVS -Materialer sat forkert sammen i vandinstallationen.
9. Vinduer og døre – Ved alle nyere vinduer og døre er fugningen ikke udført korrekt. Der er risiko for fugtindtrængning. Der er ligeledes åbent for vand over vinduer og døre.
10. Fuger i badeværelset er ikke udført korrekt.
11. Faldet i badet er ikke korrekt.
12. Der er et hvepsebo i skorsten.
13. På taget mangler der bladfang ved nedløbet.
14. Hjørne ved forhøjning på taget er i retning med 14c. Der er noget underligt ved det. Det kunne være årsagen til vandskaden i stuen. Inde i stuen ser det ligeledes ud til, at der har været en vandskade i modsatte hjørne i stuen (hvor der også er forhøjning af taget).
15. Der er boret et hul på 50 mm i træbeklædning, så der er mulighed for mår, mus osv.
16. Træbeklædning fra murværk til tag er gledet fra hinanden (over værelse) i fer og not.
17. Sokkelpuds er trukket frem over sten ved køkkendør.

Klager har gjort krav på udbedring af forholdene.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har delvist accepteret at dække forholdene. Selvrisiko er 5.000 kr. pr. skade.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 64.000 kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Under henvisning til sagens udfald deles omkostningerne til syns- og skønserklæringen således, at 3.500,- inkl. moms skal betales af klager og 3.750,- kr. af den bygningssagkyndige til nævnet.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan i det væsentlige tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1, gulve i stue, finder nævnet, at den bygningssagkyndige burde have registreret forholdet i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til 5.000 kr. svarende til selvrisikoen.

Vedrørende forhold 2, inddækning af skorsten, finder nævnet, at den bygningssagkyndige burde have registreret forholdet i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til 16.000 kr.

Vedrørende forhold 3, 5, 15 og 16 bemærker nævnet, at udgifterne til udbedring af forholdene, hver for sig, falder under den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2 i nævnets forretningsorden. Det samme er tilfældet for forhold 16, når der er sket fradrag for forbedringer. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningspligtig i disse forhold.

Vedrørende forhold 4, 10, 13, 14 og 17 finder nævnet, at der ikke er tale om forhold, som den bygningssagkyndige skal registrere i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige har derfor ikke begået fejl eller forsømmelser, og er således ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 6, pexinstallation, finder nævnet, at den bygningssagkyndige burde have registreret forholdet i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til 5.000 kr. svarende til selvrisikoen. Det bemærkes, at udskiftning af varmerørene vil udgøre en ikke ubetydelig forbedring.

Vedrørende forhold 7 og 8 finder nævnet, at klager ikke tilstrækkeligt har sandsynliggjort, at forholdene var synlige på tidspunktet for den bygningssagkyndiges besigtigelse af ejendommen. Der er således ikke holdepunkter for at antage, at forholdene burde være anført i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig vedrørende disse forhold.

Vedrørende forhold 9, fugning ved vinduer og døre, finder nævnet, at den bygningssagkyndige burde have registreret forholdet i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til 18.000 kr.

Vedrørende forhold 11, lunke mellem bruseniche og toilet, finder nævnet, at den bygningssagkyndige burde have registreret forholdet i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes efter fradrag for forbedringer til 20.000 kr.

Vedrørende forhold 12, hvepsebo, finder nævnet, at klager ikke tilstrækkeligt har sandsynliggjort, at forholdet var til stede på tidspunktet for den bygningssagkyndiges besigtigelse af ejendommen. Der er således ikke holdepunkter for at antage, at forholdet burde være anført i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig vedrørende dette forhold.

Under henvisning til sagens udfald deles omkostningerne til syns- og skønserklæringen således, at 3.500,- inkl. moms skal betales af klager og 3.750,- kr. af den bygningssagkyndige til nævnet.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF