Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17102

Afgørelsesdato: 15. december 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 77. møde afholdt den 15. december 2017Sagen vedrører:

Yder- og indervægge
VVS-installationer

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 15. december 2017.

Klager har den 27. august 2017 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 11. juli 2016 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Massive sten uden hulmursisolering anvendt i skillevæg mellem garage og ”beboelse” i bygning B samt mellem garage og entre til bygning A
2. Massive sten uden hulmursisolering anvendt i udvendige vægge i bygning B
3. Afskalning af puds på vægge i bygning B
4. Polystyrenplader på ydervægge
5. Manglende/utilstrækkelig varmeinstallation i bygning B

Klager har gjort krav på 100.000,- kr.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring, men ejerskifteforsikringsselskabet er gået konkurs.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Klager skal betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1, manglende hulmursisolering i vægge, bemærker nævnet, at den bygningssagkyndige besigtigelse er en visuel gennemgang uden brug af destruktive indgreb, og at forhold vedrørende bygningens lovlighed efter offentlige forskrifter, bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen, falder uden for huseftersynsordningen.

Nævnet finder derfor, at den bygningssagkyndige ikke er erstatningsansvarlig.
Vedrørende forhold 2, manglende hulmursisolering i skillevægge, bemærker nævnet, at der ikke er tale om en skade eller nærliggende risiko herfor.

Nævnet finder derfor, at den bygningssagkyndige ikke er erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 3, utilstrækkelige varmeinstallationer, finder nævnet, at den bygningssagkyndige tilstrækkeligt har beskrevet forholdet i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 4, polystyrenplader på ydervægge, finder nævnet, at den bygningssagkyndige burde have registreret polystyrenpladerne på væggene.

Udgifterne til udbedring af forholdet falder imidlertid under den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2, i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningspligtig.

Vedrørende forhold 5, afskalning af puds på vægge, finder nævnet, at den bygningssagkyndige ikke har begået fejl ved ikke at registrere afskalningen. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms.

Klager får ikke klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF