Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17096

Afgørelsesdato: 15. december 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 77. møde afholdt den 15. december 2017Sagen vedrører:

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 15. december 2017.

Klager har den 9. august 2017 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 23. marts 2015 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Dårligt undertag under tagdækning med vingetegl.

Klager har gjort krav på udbedring.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har afvist dækning.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Klager skal betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Nævnet finder, at den bygningssagkyndige har angivet en forkert restlevetid for undertaget.

Nævnet bemærker i den forbindelse, at tilstandsrapporten skal registrere skader eller risiko for skader, og at angivelsen af tagets restlevetid er baseret på et tabelopslag ud fra tagets materialer, hvorfor den bygningssagkyndige ikke har foretaget et individuelt skøn vedrørende restlevetiden. Der er således tale om en formalitetsfejl ved forkert tabelopslag for angivelse af restlevetiden for undertaget, som ikke i sig selv er ansvarspådragende for den bygningssagkyndige. Nævnet finder derfor, at den bygningssagkyndige ikke er erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms.

Klager får ikke klagegebyret retur.

Genoptagelse

Indledning:
Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har modtaget Deres mail af 22. december 2017, hvori De anmoder om genoptagelse af nævnets afgørelse af 15. december 2017. Som begrundelse for Deres anmodning om genoptagelse, anfører De, at nævnets anvendelse af ordet ”formalitetsfejl” må være en henvisning til formalia, at De fik medhold i skønserklæringen, samt at den bygningssagkyndiges forsikringsselskab skal dække fejl begået i tilstandsrapporten.
Afgørelse:

Nævnet bemærker, at den bygningssagkyndige i tilstandsrapporten skal registrere forhold, der udgør en skade eller nærliggende risiko herfor. Der pålægges således ikke erstatningsansvar alene på baggrund af formalitetsfejl. Efter nævnets faste praksis betragtes et forkert tabelopslag vedrørende tagets forventede restlevetid som en formalitetsfejl.
Nævnet bemærker, at skønserklæringen udtrykker skønsmandens vurdering af eventuelle begåede fejl af den bygningssagkyndiges ved udarbejdelsen af tilstandsrapporten. Skønserklæringen beskriver og oplyser sagen for nævnet, men nævnet er selvsagt ikke bundet af skønsmandens vurderinger.

Nævnet bemærker, at der ikke er holdepunkter for at antage, at den bygningssagkyndige ikke havde en gyldig ansvarsforsikring på udarbejdelsestidspunktet.

Nævnet finder samlet set, at der ved Deres anmodning om genoptagelse ikke er fremkommet nye oplysninger, eller at der i øvrigt foreligger andre særlige forhold, der kan begrunde en genoptagelse af klagesagen, jf. nævnets forretningsorden § 33.

Nævnets afgørelse af 15. december 2017 fastholdes derfor.

*******************************************************************************

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har modtaget Deres mail af 2. januar 2018, hvori De anmoder om, at nævnet genovervejer afgørelsen af 15. december 2017.

Som begrundelse for Deres anmodning om genoptagelse, anfører De, at fordi den bygningssagkyndige har en ansvarsforsikring, så skal denne dække fejl begået af den bygningssagkyndige.

Det bemærkes hertil, at forsikringen kun dækker fejl, som den bygningssagkyndige er erstatningsansvarlig for.
Endvidere anmoder De om henvisning til en lovtekst, som begrunder den bygningssagkyndiges fritagelse for ansvar ved formalitetsfejl.

Nævnet kan finde den bygningssagkyndige erstatningsansvarlig, såfremt den bygningssagkyndige findes at have handlet ansvarspådragende. Det er dansk rets almindelige ulovbestemte betingelser om erstatning, som skal være opfyldt, for at der pålægges den bygningssagkyndige at betale erstatning.

Nævnet finder samlet set, at der ved Deres anmodning om genoptagelse ikke er fremkommet nye oplysninger, eller at der i øvrigt foreligger andre særlige forhold, der kan begrunde en genoptagelse af klagesagen, jf. nævnets forretningsorden § 33.

Nævnets afgørelse af 15. december 2017 fastholdes derfor.

Nævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, men De har mulighed for at indbringe sagen for domstolene.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF