Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17096

Afgørelsesdato: 15. december 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 77. møde afholdt den 15. december 2017

Sagen vedrører:

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 15. december 2017.

Klager har den 9. august 2017 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 23. marts 2015 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Dårligt undertag under tagdækning med vingetegl.

Klager har gjort krav på udbedring.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har afvist dækning.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Klager skal betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Nævnet finder, at den bygningssagkyndige har angivet en forkert restlevetid for undertaget.

Nævnet bemærker i den forbindelse, at tilstandsrapporten skal registrere skader eller risiko for skader, og at angivelsen af tagets restlevetid er baseret på et tabelopslag ud fra tagets materialer, hvorfor den bygningssagkyndige ikke har foretaget et individuelt skøn vedrørende restlevetiden. Der er således tale om en formalitetsfejl ved forkert tabelopslag for angivelse af restlevetiden for undertaget, som ikke i sig selv er ansvarspådragende for den bygningssagkyndige. Nævnet finder derfor, at den bygningssagkyndige ikke er erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms.

Klager får ikke klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF