Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 16198

Afgørelsesdato: 22. januar 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 78. møde afholdt den 22. januar 2018Sagen vedrører:

Yder- og indervægge
Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 22. januar 2018.

Klager har den 9. december 2016 klaget over tilstandsrapport nr. XX af 30. juni 2015 vedrørende ejendommen XX. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig XX.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1.Utætheder i taget på bolig og ikke jævnt fordelt ventilation af tagrummet.
2.Utætheder i tag på garage.
3.Fugt i væg i bolig mod garage.

Klager har gjort krav på udbedringsomkostninger, anslået til 357.607,-kr. Klager har ikke tegnet ejerskifteforsikring.
Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.

Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvaret og har tilbudt forlig på 40.000,-kr. vedrørende utætheder på boligens tag.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 80.000,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Udgifter til syns- og skønserklæringen deles således, at 3.500,- kr. inkl. moms skal betales af klager og 3.750,- kr. inkl. moms af den bygningssagkyndige til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1, utætheder i taget på boligen og manglende ventilation, finder nævnet, at den bygningssagkyndige ikke har beskrevet skadens omfang, art og konsekvens tilstrækkeligt i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Erstatningen med fradrag af forbedringer fastsættes skønsmæssigt til 80.000,-kr.

Vedrørende forhold 2, utætheder i taget på garagen, finder nævnet, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdet tilstrækkeligt i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige har derfor ikke begået fejl eller forsømmelser og er dermed ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 3, fugt i væg ud til garagen, finder nævnet, at klager ikke har sandsynliggjort, at der var tale om en skade, som den bygningssagkyndige skulle registrere i tilstandsrapporten. Nævnet finder derfor, at den bygningssagkyndige ikke er erstatningsansvarlig vedrørende dette forhold.

Under henvisning til sagens udfald, deles omkostninger til syn og skøn således, at klager skal betale 3.500,- kr. inkl. moms og den bygningssagkyndige skal betale 3.750,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF