Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17086

Afgørelsesdato: 22. januar 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 78. møde afholdt den 22. januar 2018Sagen vedrører:

Andet

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 22. januar 2018.

Klager har den 10. juli 2017 klaget over tilstandsrapport nr. XX af 22. maj 2015 vedrørende ejendommen
XX. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig XX. Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Utæthed i forbindelse med papirende ved garage/udhus. Regnvand løber ind under metaltaget pga. manglende korrekt hældning på metaltaget.

Klager har gjort krav på selvrisikoen på 5.000 kr.

Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har givet dækningstilsagn. Selvrisiko er 5.000,-kr.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos XX.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 5.000,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Udgifter til syns- og skønserklæringen på 11.250,- kr. inkl. skal betales af den bygningssagkyndige til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold1, utæthed ved paprende ved garage/udhus, finder nævnet, at den bygningssagkyndige, med den i tilstandsrapporten anførte karaktergivning og notebeskrivelse, ikke har beskrevet forholdets omfang og karakter i tilstrækkelig grad. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til 5.000 kr. svarende til ejerskifteforsikringens selvrisiko.

Under henvisning til sagens udfald, skal den bygningssagkyndige betale omkostninger til syn og skøn med 11.250,- kr. inkl. til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF