Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17095

Afgørelsesdato: 22. januar 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 78. møde afholdt den 22. januar 2018Sagen vedrører:

Yder- og indervægge

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den
22. januar 2018.

Klager har den 31. maj 2017 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 3. februar 2014 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Der står ikke noget i sælgeroplysningerne om, at der er foretaget reparationer på ydervæggene mod baggården – på trods af, at dette er tilfældet.
2. Der står ikke noget om massive ydervægge – kun at der forefindes en ½ stens ydervæg.
3. Udvendigt terræn er for højt i forhold til indvendigt gulvniveau.

Klager har gjort krav på 260.000 kr.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring.

Forsikringen har afvist at dække forholdene.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Afgørelse:

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Klager skal betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura. Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1, reparationer på ydervæggene, bemærker nævnet, at forholdet er udbedret. Nævnet finder, at det ikke tilstrækkeligt sikkert kan bedømme forholdet ud fra billedmaterialet indsendt af klager. Nævnet finder derfor ikke grundlag for at anse den bygningssagkyndige for erstatningsansvarlig vedrørende dette forhold.

Vedrørende forhold 2, massive ydervægge, finder nævnet, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdet korrekt i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig vedrørende dette forhold.

Vedrørende forhold 3, udvendigt terræn, finder nævnet, at den bygningssagkyndige ikke har begået fejl ved ikke at beskrive forholdet i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig vedrørende dette forhold.

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms.
Klager får ikke klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF