Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17101

Afgørelsesdato: 22. januar 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 78. møde afholdt den 22. januar 2018Sagen vedrører:

Yder- og indervægge

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 22. januar 2018.

Klager har den 21. august 2017 klaget over tilstandsrapport nr. XX af 18. januar 2017 vedrørende ejendommen XX. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig XX.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Skader i murværk, pkt. 1-3
2. Skade på indvendig trægavl, pkt. 4
3. Nedbrydning i yderdør, pkt. 5
4. Nedbrydning i vinduer, pkt. 6
5. For små redningsåbninger, pkt. 7
6. Defekte gulvafløb, pkt. 8, 9 og 11
7. Utætte inddækninger ved skorstenene, pkt. 10

Klager har gjort krav på udbedring af forholdene.

Klager har ikke tegnet ejerskifteforsikring.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos XX.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 32.000,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Under henvisning til sagens udfald deles omkostningerne til syns- og skønserklæringen således, at 3.500,- inkl. moms skal betales af klager og 3.750,- kr. af den bygningssagkyndige til nævnet.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1, skader i murværk, finder nævnet, at det er en fejl, at den bygningssagkyndige ikke har beskrevet forholdet i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til 20.000 kr.

Vedrørende forhold 4 bemærker nævnet, at udgifterne til udbedring af forholdet efter fradrag for forbedringer, er under den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2 i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningspligtig.

Vedrørende forhold 2, 3 og 6 bemærker nævnet, at udgifterne til udbedring af forholdene, hver for sig, er under den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2 i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningspligtig.

Vedrørende forhold 5, for små redningsåbninger, finder Norman E. Cleaver, Helen Amundsen, Jan Howardy og Karina Lindequist, at det er en fejl, at den bygningssagkyndige ikke har beskrevet forholdet i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig.

Et medlem, Claus Seidel, finder, at det principielt ikke kan pålægges den bygningssagkyndige under huseftersynsordningen at skadesangive forhold, der var lovlige på tidspunktet for bygværkets opførelse, og som gennem vedligehold har opretholdt sin funktion. En sådan praksis medfører ændringer af, hvad der normalt anses for acceptabelt eller ikke acceptabelt. Gængs praksis, også ved domstolene, er, at ting, der blev lavet lovligt på udførelsestidspunktet, vedbliver at være lovlige. Hvis en bygningssagkyndig skal skadesangive et forhold, der i dag anses for risikofyldt, men ikke gjorde det på opførelsestidspunktet, vil det reelt betyde, dels at huseftersynsordningen ad bagvejen indfører nye standarder og/eller krav til funktion i byggeriet, der ligger udover hvad dagældende byggeregler foreskrev, dels at nye regler de facto får tilbagevirkende kraft. Dette gør sig gældende for forhold med personrisiko, f.eks. flugtveje ved brand eller bærende konstruktioners indretning. Bygningsansvarlige skal udelukkende angive uoverensstemmelser med, hvad man må forvente for tilsvarende velholdte huse af samme alder og type. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertal, således at den bygningssagkyndige er erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til 12.000 kr.

Vedrørende forhold 7, utætte inddækninger, finder nævnet, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdet tilstrækkeligt i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige har ikke begået fejl eller forsømmelser, og er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald deles omkostningerne til syns- og skønserklæringen således, at 3.500,- inkl. moms skal betales af klager og 3.750,- kr. af den bygningssagkyndige til nævnet.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Genoptagelse

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har modtaget Deres mail af 1. februar 2018, hvori De anmoder om genoptagelse af nævnets afgørelse af 22. januar 2018.

Som begrundelse for Deres anmodning om genoptagelse, bemærker De, at nævnet i afgørelsen anfører, at skønsmandens vurdering tiltrædes. De anfører endvidere, at nævnet må have overset, at skønsmanden i klagepunkt 1 vurderer, at forbedringsandelen er 100 %, idet erstatningen fastsættes til 20.000 kr.

Nævnet bemærker, at skønsmandens vurdering i det væsentlige tiltrædes. Dette medfører, at nævnets afgørelse ikke er i fuldstændig overensstemmelse med skønsmandens vurdering af forholdene, og nævnet har været opmærksom på det forhold De gør opmærksom på, men ikke været enig i skønsmandens vurdering.

Da der ved Deres anmodning om genoptagelse ikke er fremkommet nye oplysninger, eller i øvrigt foreligger andre særlige forhold, der kan begrunde en genoptagelse af klagesagen, jf. nævnets forretningsorden § 33, fastholder nævnet afgørelsen af 22. januar 2018.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF