Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17079

Afgørelsesdato: 23. marts 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 79. møde afholdt den 23. marts 2018Sagen vedrører:

Yder- og indervægge
Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 23.marts 2018. Klager har den 23. juni 2017 klaget over tilstandsrapport nr. xx. februar 2016 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx. Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Taget er opført uden ventilation.
2. Der er fugtaftegninger på zink og mursten mod nord.
3. Tagpap ved ovenlys er utæt.
4. Der er dampbule i tagpap.
5. Zinkbeklædning er løs på murkroner.
6. Der er flere fugerevner i murværk.
Klager har gjort krav på udbedringsomkostningerne.
Klager har ikke tegnet ejerskifteforsikring

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.

Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvaret.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 50.000,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Udgifter til syns- og skønserklæringen deles således, at 3.500,- kr. inkl. moms skal betales af klager og 3.750 kr. inkl. moms af den bygningssagkyndige til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1, tag opført uden ventilation, finder nævnet, at der ikke er tilstrækkelig ventilation mod nord. Forholdet burde være nævnt i tilstandsrapporten, hvorfor den bygningssagkyndige er erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til 30.000,- kr.

Vedrørende forhold 2, fugtaftegninger på zink og mursten mod nord, finder nævnet, at der ikke er tale om en skade, da forholdet kun har visuel betydning. Det er derfor ikke en fejl, at forholdet ikke er omtalt i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige har derfor ikke begået fejl eller forsømmelser og er således ikke erstatningsansvarlig.
Vedrørende forhold 3, tagpap ved ovenlys er utæt, finder nævnet, at der ikke kan konstateres utætheder. Den bygningssagkyndige har derfor ikke begået fejl eller forsømmelser og er således ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 4, dampbuler i tagpap, finder nævnet, at der ikke er tale om dampbuler men synlige samlinger i underpappen, der ikke har betydning for holdbarheden. Den bygningssagkyndige har derfor ikke begået fejl eller forsømmelser og er således ikke erstatningsansvarlig.
Vedrørende forhold 5, zinkbeklædning er løs på murkroner, finder nævnet, at forholdet kun kan besigtiges ved at færdes på den 10 grader skrå tagflade, hvilket ikke kræves af den bygningssagkyndige. Den bygningssagkyndige har derfor ikke begået fejl eller forsømmelser og er således ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 6, fugerevner i murværk, finder nævnet, at den bygningssagkyndige ikke har beskrevet skadens omfang, art og konsekvens tilstrækkeligt i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig vedrørende dette forhold. Erstatningen fastsættes til 20.000,- kr.

Under henvisning til sagens udfald, deles sagsomkostninger til syn og skøn således, at klager skal betale 3.500,- kr. inkl. moms og den bygningssagkyndige skal betale 3.750,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret retur.

Idet bruttoværdien af omkostningerne til udbedring af forholdene er over 40.000,- kr., skal den bygningssagkyndige udtages til teknisk revision, jf. forretningsordenens § 9, stk. 3

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF