Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 170146

Afgørelsesdato: 23. marts 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 79. møde afholdt den 23. marts 2018Sagen vedrører:

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 23. marts 2017.

Klager har den 17. november 2017 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 19. maj 2017 vedrørende ejendommen på adressen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Asbestslam i loftrum, udhæng og tagkonstruktion.

Klager har gjort krav på 94.125,15 kr. ekskl. moms samt følgeudgifter til tømrer.

Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har dækket forholdet. Selvrisiko er 5.000,- kr.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.

Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 5.000,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Udgifter til syns- og skønserklæringen skal betales af den bygningssagkyndige med 11.250,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Nævnet finder, at den bygningssagkyndige burde have registreret risikoen for asbestfibre i loftrum, udhæng og tagkonstruktion, da afvaskningsslammet vurderes at have været visuelt konstaterbar under den bygningssagkyndiges besigtigelse. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til selvrisikoen på 5.000,- kr.

Under henvisning til sagens udfald skal den bygningssagkyndige betale omkostningerne til syn og skøn på 11.250,- kr. inkl. moms.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF