Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17080

Afgørelsesdato: 23. marts 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 79. møde afholdt den 23. marts 2018Sagen vedrører:

Fundamenter/sokler
Kældre/krybekældre/terrændæk
Yder- og indervægge
Vinduer og døre
Gulvkonstruktion og gulve
Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
Andet

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 23. marts 2018. Klagers advokat har den 29. juni 2017 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 6. juni 2016 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Omfattende sætningsskader inde midt i huset. (1+2+3+4)
2. Forkert fald på gulvet, i badeværelset på 1. sal. (5+25)
3. Opsatte ”bjælker” ved køkken, har en hældende underside. (6)
4. Angreb af råd i bærende søjler ved svalegangen mod vest. (7)
5. Konstruktionsangivelse af kælder/terrændæk er ikke korrekt. (8)
6. Flere omfattende revner i fundament, med videre forløb op i murværk. (9+11+12)
7. Flere omfattende revner i murværk. (10+15+16)
8. Hul i murværk ved el-dåse. (13)
9. Bærende bjælker for svalegang fører sin last ned på murede stik over døre. (14+20)
10. Skorsten har flere afskalninger. (17)
11. Løse polystyrenplader under udhæng. (18)
12. Taget i udestuen er utæt. (19)
13. Vindue i stueetagen ved trappe, er delvist nedbrudt. (21)
14. På gulv og loft ved svalegang, er der spor efter utætheder i taget. (22+23)
15. Der er indbygget et vindue i en væg ved badeværelset på 1. sal. (24)
16. I skunk mod syd, er der en defekt dampspærre. (26)
17. Manglende gangbro i tagrummet. (27)
18. Utilstrækkelig ventilation i tagrummet. (28+29)
19. Forstærkninger af spær har kun få mellemunderstøtninger. (30)
20. I badeværelse i stueplan, er der revner mellem væg og gulv. (31)
21. Vægge i badeværelse, i stueplan, er ikke udført efter gældende regler. (32)

Klager har gjort krav på erstatning.

Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har dækket Forhold 4 og 10. Selvrisiko er 5.100,- kr. pr. skade.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 89.000,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Udgifter til syns- og skønserklæringen deles således, at 3.500,- kr. inkl. moms skal betales af klager og 3.750 kr. inkl. moms af den bygningssagkyndige til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1, sætningsskader midt i huset, finder nævnet, at klager i tilstrækkeligt omfang er gjort opmærksom på skævhederne gennem den bygningssagkyndiges registreringer i tilstandsrapportens punkt 7.1 og 9.1. Nævnet finder derfor, at den bygningssagkyndige ikke er erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 2, forkert fald på 1. sals badeværelsesgulv, finder nævnet, at den bygningssagkyndige burde have registreret det forkerte fald på badeværelsesgulvet. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til 35.000,- kr.

Vedrørende forhold 3, hældende underside på bjælker ved køkken, bemærker nævnet, at skævheden i huset er registreret i tilstandsrapportens pkt. 7.1 og 9.1. Nævnet finder ikke, at bjælkernes skævhed har konstruktiv betydning, hvorfor forholdet ikke selvstændigt skal nævnes. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 4, råd i søjler, bemærker nævnet, at forholdet er udbedret, hvorfor det bevismæssigt er uegnet til behandling i den sagsbehandlingsform, nævnet anvender. Forholdet afvises derfor, jf. bekendtgørelsen om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, § 10, stk. 3.

Vedrørende forhold 5, fejlagtig angivelse af terrændæk, bemærker nævnet, at forholdet vedrører materialeangivelsen til ejerskifteforsikringers udarbejdelse af tilbud. Det fremgår eksplicit af tilstandsrapporten, at oplysningerne ikke kan betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktionsudformning. Nævnet finder derfor, at den bygningssagkyndige ikke har begået en ansvarspådragende fejl. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 6, revner i fundament, finder nævnet, at den bygningssagkyndige burde have registreret forholdet i tilstandsrapporten. Udgifterne til udbedring af forholdet falder imidlertid under den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2, i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningspligtig.

Vedrørende forhold 7, revner i murværk, finder nævnet, at den bygningssagkyndige burde have registreret forholdet på alle facader. Den bygningssagkyndige har kun registreret forholdet på gavlen mod øst. Nævnet finder på denne baggrund, at den bygningssagkyndige er erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til 25.000,- kr.

Vedrørende forhold 8, murværkshul ved el-dåse, bemærker nævnet, at forholdets omstændigheder er ændret siden den bygningssagkyndiges besigtigelse, hvorfor forholdet bevismæssigt er uegnet til behandling i den sagsbehandlingsform, nævnet anvender. Forholdet afvises derfor, jf. bekendtgørelsen om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, § 10, stk. 3.

Vedrørende forhold 9, bærende bjælker for svalegang, finder nævnet ikke, at den bygningssagkyndige skulle have bemærket forholdet i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.
Vedrørende forhold 10, afskalning på skorsten, finder nævnet, at den bygningssagkyndige burde have registreret skorstenens afskalning. Udgifterne til udbedring af forholdet falder imidlertid under den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2, i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningspligtig.

Vedrørende forhold 11, løse polystyrenplader under udhæng, finder nævnet, at den bygningssagkyndige burde have nævnt forholdet i tilstandsrapporten. Udgifterne til udbedring af forholdet er imidlertid ikke over den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2, i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningspligtig.

Vedrørende forhold 12, utæt tag i udestue, finder nævnet, at den bygningssagkyndige burde have registreret forholdet i tilstandsrapporten. Udgifterne til udbedring af forholdet, efter fradrag for forbedringer, falder imidlertid under den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2, i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningspligtig.

Vedrørende forhold 13, delvist nedbrudt vindue ved trappe, finder nævnet, at det ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan afgøres, hvorvidt nedbrydningen i vinduet var til stede ved den bygningssagkyndiges besigtigelse 1,5 år før skønsforretningen. Nævnet finder derfor, at den bygningssagkyndige ikke er erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 14, utætheder ved gulv og loft ved svalegang, bemærker nævnet, at der alene er tale om kosmetiske forhold uden konstruktiv betydning. Nævnet finder derfor, at den bygningssagkyndige ikke er erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 15, vindue i væg ved 1. sals badeværelse, bemærker nævnet, at der ikke er tale om en skade eller nærliggende risiko herfor. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 16, defekt dampspærre, finder nævnet, at den bygningssagkyndige burde have registreret forholdet i tilstandsrapporten. Udgifterne til udbedring af forholdet falder imidlertid under den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2, i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningspligtig

Vedrørende forhold 17, manglende gangbro, bemærker nævnet, at etablering af en gangbro i tagrummet vil udgøre en forbedring på 100 %. Nævnet finder derfor, at klager ikke har lidt et tab ved den bygningssagkyndiges manglende registrering. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.
Vedrørende forhold 18, utilstrækkelig ventilation i tagrum, bemærker nævnet, at den bygningssagkyndige ikke har taget forbehold for begrænset besigtigelse af tagrummet grundet manglende gangbro. Nævnet finder derfor, at den bygningssagkyndige burde have registreret de utilstrækkelige ventilationsforhold, opfugtningen af lægter og spær samt loftlemmens manglende tætning. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til 18.000,- kr.

Vedrørende forhold 19, forstærkninger af spær har få mellemunderstøtninger, bemærker nævnet, at forholdet ikke udgør en skade eller nærliggende risiko for skade. Nævnet finder derfor, at den bygningssagkyndige ikke er erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 20, revner/fugeslip i badeværelse i stueplan, finder nævnet, grundet forholdets begrænsede omfang, at det ikke kan afgøres, hvorvidt forholdet var til stede under den bygningssagkyndiges besigtigelse 1,5 år før skønsforretningen. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 21, uegnede vægge i badeværelse i stueplan, finder nævnet, at den bygningssagkyndige burde have registreret de bemalede vægge i vådrum, særligt henset til de synlige revnedannelser som medfører risiko for fugtskader i de bagvedliggende konstruktioner. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til 11.500,- kr.

Under henvisning til sagens udfald deles omkostningerne til syns- og skønserklæringen således, at 3.500,- inkl. moms skal betales af klager og 3.750,- kr. af den bygningssagkyndige til nævnet.

Klager får klagegebyret retur.

Idet bruttoværdien af omkostningerne til udbedring af forholdene er over 40.000,- kr., skal den bygningssagkyndige udtages til teknisk revision, jf. forretningsordenens § 9, stk. 3.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF