Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17142

Afgørelsesdato: 23. marts 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 79. møde afholdt den 23. marts 2018Sagen vedrører:

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 23. marts 2018.

Klager har den 6. november 2017 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 21. marts 2016 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Tagdækningen med Romerfals-tegl-tagsten fra år 1969 med lav hældning
2. Tagdækningen mod nord, 2 etagers højde, er kun besigtiget fra terræn langt fra huset, på grund af højde og terrænfald, dog kan man stige på østgavlen få nogen sigt på tagdækningen

Klager har gjort krav på 405.000,- kr.

Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har delvist accepteret at dække forholdene. Selvrisiko er 5.000 kr. pr. skade.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Klager skal betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Det fremgår af skønserklæringen, at tagdækningen er pæn, alderen taget i betragtning, samt at der ikke indvendigt er tegn på, at tagdækningen er udtjent.

Det er oplyst, at der i en tilstandsrapport fra 2009 var anført karakteren K3 i forbindelse med taget. Den bygningssagkyndige er ikke forpligtet til at gøre sig bekendt med en mere end 6 år gammel tilstandsrapport. Under disse omstændigheder finder nævnet, at det ikke med tilstrækkelig sikkerhed gennem den bevisførelse, som kan foranstaltes for nævnet, kan afgøres, om den bygningssagkyndige har begået fejl i sin beskrivelse af tagets tilstand, som har medført, at klager har lidt et erstatningsberettiget
tab. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms.

Klager får ikke klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF