Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17128

Afgørelsesdato: 23. marts 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 79. møde afholdt den 23. marts 2018Sagen vedrører:

Vinduer og døre

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 23. marts 2018.

Klager har den 12. oktober 2017 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 6. juli 2013 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Er redningsåbninger i 3 værelser mangelfulde?

Klager har gjort krav på udbedring.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har accepteret at dække forholdet. Selvrisiko er 5.000 kr.

Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 5.000,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Under henvisning til sagens udfald skal den bygningssagkyndige betale omkostningerne til syn og skøn på 11.250,- kr. inkl. moms.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1, redningsåbninger, finder nævnet, at det er en fejl, at den bygningssagkyndige ikke har beskrevet forholdet i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til 5.000 kr. svarende til selvrisikoen.

Under henvisning til sagens udfald skal den bygningssagkyndige betale omkostningerne til syn og skøn på 11.250,- kr. inkl. moms.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Genoptagelse

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har modtaget Deres mail af 7. maj 2018, hvori De anmoder om genoptagelse af nævnets afgørelse af 23. marts 2018.

Som begrundelse for Deres anmodning om genoptagelse, anfører De, at andre bygningssagkyndige ikke er fundet ansvarlige af nævnet i tilsvarende sager. De henviser til j.nr. 17055 og 16200.

Hertil bemærker nævnet, at klagesagerne afgøres ud fra de konkrete omstændigheder, som foreligger i den enkelte sag.

Derudover anfører De, at De har tilbudt et beløb til udbedring af vinduerne. Dette tilbud på 4.500,- kr. for de 3 vinduer er imidlertid fremsendt som kommentar til skønserklæringen, i forbindelse med et forslag om en anden udbedringsmetode end den i skønserklæringen foreslåede. Dette tilbud kan derfor ikke begrunde nedsættelse af betalingen af de pålagte udgifter til skønserklæringen. De har før skønsforretningen afvist klagen med følgende begrundelse i mail af 3. december 2017:

”Klage over tilstandsrapport ved ovennævnte ejendom afvises. Der er ikke bevist et økonomisk tab, det er ikke påvist nogen form for skade.”

Nævnet finder samlet set, at der ved Deres anmodning om genoptagelse ikke er fremkommet nye oplysninger, eller at der i øvrigt foreligger andre særlige forhold, der kan begrunde en genoptagelse af klagesagen, jf. nævnets forretningsorden § 33.

De har oplyst, at De ikke ønsker at være bundet af nævnets afgørelse, såfremt sagen ikke genoptages. Nævnets afgørelse af 23. marts 2018 fastholdes, hvorfor klager vil blive orienteret om, at De ikke vil følge afgørelsen.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF