Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 18/02138

Afgørelsesdato: 20. juni 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 81. møde afholdt den 20. juni 2018Sagen vedrører:

Lofter/etageadskillelser
Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 20. juni 2018. Klager har den 12. marts 2018 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 11. april 2017 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx. Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. 1.Mangelfuld ventilation af tagrum
2. 2.Fejlmonterede ventilationsstudse i undertag
3. 3.Utæthed i dampspærre indbygningsspots i loft

Klager har gjort krav på 365.647,- kr.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har ikke givet dækningstilsagn.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 93.500 kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Udgifter til syns- og skønserklæringen deles således, at 3.500,- kr. inkl. moms skal betales af klager og 7.500,- kr. inkl. moms af den bygningssagkyndige til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1 og 2, mangelfuld ventilation af tagrum samt fejlmonterede ventilationsstudse i undertag, finder nævnet, at det er en fejl, at den bygningssagkyndige ikke har medtaget forholdene i tilstandsrapporten. Forholdene udgør en nærliggende risiko for skade, og den bygningssagkyndige har ikke beskrevet skadens omfang, art og konsekvens tilstrækkeligt i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig vedrørende disse forhold. Erstatningen fastsættes til 93.500,- kr. efter fradrag for forbedring.

Vedrørende forhold 3, utæthed i dampspærre i indbygningsspots i loft, bemærker nævnet, at det ikke kan forventes, at den bygningssagkyndige har indgående kendskab til de anvendte spots. Det er derfor ikke en ansvarspådragende fejl, at den bygningssagkyndige ikke har registreret fejlmontering eller defekter i dampspærren i forbindelse med disse spots. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald, skal omkostninger til syn og skøn deles således, at klager skal betale 3.500,- kr. inkl. moms og den bygningssagkyndige skal betale 7.500,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura. Klager får klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF