Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 18/00965

Afgørelsesdato: 20. juni 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 81. møde afholdt den 20. juni 2018Sagen vedrører:

Fundamenter/sokler
Vinduer og døre
Gulvkonstruktion og gulve
Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
Vådrum

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 20. juni 2018.
Klager har den 12. februar 2018 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 2. februar 2016 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Utætte inddækninger under Veluxvinduer.
2. Manglende inddækninger på tagplader, ved rør til solfangere.
3. Tagrender er fejlmonterede.
4. Manglende ventilationsmulighed langs tagfod.
5. Vinduer er monteret helt ned til sålbænke.
6. Vinduer i enkelte værelser opfylder ikke kravene til redningsåbninger.
7. Manglende fri sokkel ved østgavlen.
8. Enkelte gulvklinker i badeværelse mangler vedhæftning.
9. Gulv i gavlværelse mod øst, på 1. sal er ikke helt plant ved gavlen.
10. Tagrender er fejlmonterede.
11. Der er revner i skorstenen.
12. Der er revner og løst puds på sålbænk mod vest.
13. Der er skader og revner i betongulvet.

Klager har gjort krav på udbedring.

Klager har ikke tegnet ejerskifteforsikring.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.

Den bygningssagkyndiges ansvarsforsikring har tilbudt forlig, men klager har afvist forligstilbuddet.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 92.500,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Udgifter til syns- og skønserklæringen deles således, at 3.500,- kr. inkl. moms skal betales af klager og 3.750,- kr. inkl. moms af den bygningssagkyndige til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1, utæt inddækning under ovenlysvinduer, bemærker nævnet, at forholdet er ændret siden den bygningssagkyndiges besigtigelse, idet klager har udskiftet de pågældende vinduer. Under disse omstændigheder finder nævnet ikke, at det med tilstrækkelig sikkerhed, gennem den bevisførelse, som kan foranstaltes for nævnet, kan afgøres, om den bygningssagkyndige har begået fejl. Forholdet afvises derfor, jf. § 10, stk. 3, i bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.

Vedrørende forhold 2, manglende inddækning ved rør til solfangere, finder nævnet, at det ikke kan lægges til grund, at forholdet har været visuelt konstaterbart for den bygningssagkyndige under sin besigtigelse. Nævnet finder derfor ikke, at den bygningssagkyndige har begået fejl eller forsømmelser. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 3 og 4, finder nævnet, at det er en fejl, at den bygningssagkyndige ikke har registreret den manglende ventilation i tilstandsrapporten. Nævnet finder, at den bygningssagkyndige er erstatningsansvarlig herfor. Da udbedringen af den manglende ventilation kræver ventilation langs tagfoden, finder nævnet, at forholdet omkring tagrenderne indgår i udbedringen af den manglende ventilation. Erstatningen fastsættes til 65.000,- kr.
Vedrørende forhold 5, vinduer monteret ned til sålbænke, bemærker nævnet, at forholdene er ændret siden den bygningssagkyndiges besigtigelse. Nævnet finder ikke grundlag for at antage, at den bygningssagkyndige har registreret forholdene utilstrækkeligt i sin tilstandsrapport. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 6, flere vinduer opfylder ikke krav til redningsåbninger, bemærker nævnet, at der ved skønsforretningen kun var vinduet i gavlen mod nord på 1. sal der ikke opfyldte kravene til redningsåbning. Henset til at mulighederne for at undslippe fra stedet i tilfælde af brand, i øvrigt er gode, finder nævnet ikke, at den bygningssagkyndige har begået en ansvarspådragende fejl ved ikke at noteret forholdet i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 7, jordbed ved østgavlens sokkel, finder nævnet, at den bygningssagkyndige burde have registreret forholdet i tilstandsrapporten. Udgifterne til udbedring af forholdet falder imidlertid under den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2, i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningspligtig.

Vedrørende forhold 8, badeværelsesklinker mangler vedhæftning, finder nævnet, at den bygningssagkyndige burde have registreret forholdet i tilstandsrapporten. Udgifterne til udbedring af forholdet falder imidlertid under den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2, i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningspligtig.

Vedrørende forhold 9, ikke plant gulv på 1. sal ved østgavl, bemærker nævnet, at der er tale om et bagatelagtigt forhold, som ikke skal registreres i tilstandsrapporten, når det med føje skønnes ikke at have betydning for gulvets funktion.
Nævnet finder derfor, at den bygningssagkyndige ikke er erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 10, fejlmonterede tagrender, finder nævnet, at den bygningssagkyndige burde have registreret tagrendernes montering i tilstandsrapporten. Nævnet finder derfor, at den bygningssagkyndige er erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til 27.500,- kr.

Vedrørende forhold 11, revner i skorsten, bemærker nævnet, at den bygningssagkyndige har registreret den manglende inddækning mellem tagplader og skorstenen, som kan have medført revneudvikling i skorstenen. Nævnet finder derfor, at den bygningssagkyndige ikke er erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 12, revner og løst puds på sålbænk, bemærker nævnet, at den bygningssagkyndige har beskrevet risiko for opfugtning pga. manglende ruder. Nævnet finder, at det ikke kan lægges til grund, at revnerne i sålbænken var til stede ved den bygningssagkyndiges besigtigelse. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 13, skader og revner i betongulv, finder nævnet, at der er tale om et bagatelagtigt forhold, som ikke påvirker bygningens brug eller værdi nævneværdigt. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.
Under henvisning til sagens udfald, skal omkostninger til syn og skøn deles således, at klager skal betale 3.500,- kr. inkl. moms og den bygningssagkyndige skal betale 3.750,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF