Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 18-02399

Afgørelsesdato: 10. september 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 82. møde afholdt den 10. september 2018Sagen vedrører:

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 10. september 2018.

Klager har den 3. april 2018 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 17. marts 2018 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Afskalninger på tegltaget

Klager har gjort krav på udbedring af forholdet.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har tilbudt delvis dækning af forholdet.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har tilbudt forlig på 15.900,- kr. + moms. Klager har ikke accepteret forlig.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 5.000,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Under henvisning til, at den bygningssagkyndige har tilbudt at forlige sagen finder nævnet, at den bygningssagkyndige ikke skal pålægges omkostninger til syn og skøn. Nævnet afholder omkostningerne til syn og skøn.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering. Nævnet finder, at den bygningssagkyndige i tilstandsrapporten burde have bemærket, at der forekommer tagsten med skader, som udgør en skadesrisiko for fugtskader på de underliggende konstruktioner i bygningen. Den bygningssagkyndige har begået fejl ved ikke at bemærke de beskadigede tagsten og er således erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til 5.000,- kr. svarende til klagers selvrisiko. Ved uenighed med ejerskifteforsikringen om erstatningens størrelse kan klage herover indgives til Ankenævnet for Forsikring www.ankeforsikring.dk.

Under henvisning til, den bygningssagkyndiges forligstilbud finder nævnet, at den bygningssagkyndige ikke skal pålægges omkostninger til syn og skøn. Nævnet afholder omkostningerne til syn og skøn. Klager får klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF