Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 18-03216

Afgørelsesdato: 15. oktober 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 83. møde afholdt den 15. oktober 2018Sagen vedrører:

Yder- og indervægge
Vinduer og døre
Gulvkonstruktion og gulve

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 15. oktober 2018.

Klager har den 22. maj 2018 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 29. maj 2017 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Skæv og utæt hoveddør
2. Råd i vinduer i køkkenregion
3. Gulvbrædder i spisestue
4. Gulvbrædder i karnapstue
5. Løbesod på vægge
6. Gulvbrædder i urværelse

Klager har gjort krav på 187.000,- kr. eksl. moms.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har delvist dækket forhold 3 og 6. Selvrisiko er 5000,- kr. pr. skade.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Klager skal betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan i det væsentlige tiltræde skønsmandens vurdering.

Indledningsvist bemærker nævnet, at klagepunkt 2, råd i vinduer i køkkenregion, blev frafaldet under skønsforretningen. Forholdet udgår derfor af klagesagen.

Vedrørende forhold 1, skæv og utæt hoveddør, finder nævnet, at der alene kunne konstateres utæthed ved døren under skønsforretningen. Det er oplyst, at klagers tømrer har rettet på døren og monteret nyt låseblik. Da forholdet således er ændret siden den bygningssagkyndiges besigtigelse, kan nævnet ikke bedømme, hvorledes det tog sig ud ved besigtigelsen, og om den bygningssagkyndige har begået en fejl ved ikke at beskrive det i tilstandsrapporten. Nævnet afviser derfor dette forhold, jf. § 10, stk. 3, i bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.

Nævnet bemærker i øvrigt, at en utæthed ikke i sig selv er en skade, når der ikke kan forventes tætningslister i tilsvarende ejendomme af samme alder.

Vedrørende forhold 3, nedbrudte gulvbrædder i spisestue, bemærker nævnet, at den bygningssagkyndige har registreret de nedbrudte brædder nær døren på vestgavlen. Nævnet finder det ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at der visuelt kunne konstateres nedbrud i gulvbrædderne nær køkkendøren under den bygningssagkyndiges besigtigelse. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 4, fugtskader i karnapstuens gulvbrædder, finder nævnet, at forholdet ikke afviger fra tilsvarende konstruktioner i ejendomme af samme alder, hvorfor forholdet ikke skal registreres i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 5, løbesod på vægge, bemærker nævnet, at allerede fordi udgifterne til udbedring af forholdet ikke er over den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2, i nævnets forretningsorden, er den bygningssagkyndige ikke erstatningspligtig.

Vedrørende forhold 6, råd i urværelsets gulvbrædder, bemærker nævnet, at den bygningssagkyndige i sin skadestekst vedrørende puds har registreret, at rummet var under renovering. Nævnet bemærker, at en bygningsgennemgang til udarbejdelse af en tilstandsrapport er et øjebliksbillede af ejendommen på besigtigelsestidspunktet, og at det beror på en konkret vurdering, om den bygningssagkyndige skal beskrive skader på bygningsdele, som er omfattet af renovering.

Nævnet finder, at den bygningssagkyndige i tilstrækkelig grad har gjort klager opmærksom på igangværende renovering på besigtigelsestidspunktet ved sin registrering på side 9, punkt 9.1 i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Det bemærkes endvidere, at udgifterne til udbedring af forholdet er under den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2, i nævnets forretningsorden.

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms.

Klager får ikke klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF