Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 18-03393

Afgørelsesdato: 15. oktober 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 83. møde afholdt den 15. oktober 2018Sagen vedrører:

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 15. oktober 2018.

Klager har den 31. maj 2018 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 1. august 2017 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Bygningsfejl på tagkonstruktion

Klager har gjort krav på 195.250,- kr.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har afvist dækning pga. forbehold i police.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 100.000,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Udgifter til syns- og skønserklæringen skal betales af den bygningssagkyndige med 11.250,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan i det væsentlige tiltræde skønsmandens vurdering.

Nævnet finder, at den bygningssagkyndige har begået en fejl ved ikke at registrere karakteren K3 vedrørende den manglende ventilation mellem isolering og undertag. Nævnet bemærker, at den bygningssagkyndige har registreret fugtskjolder i tagrummet samt manglende isolering af loftslem med tilhørende note om, at dette kan medføre uhensigtsmæssig opfugtning af tagrummet. Loftslemmen var ikke tætnet under skønsforretningen.

Nævnet finder, at den bygningssagkyndige ikke har beskrevet ventilationsforholdene i tagrummet tilstrækkeligt, og at den bygningssagkyndige derfor er erstatningsansvarlig. Under hensyn til, at klager ved det i tilstandsrapporten anførte, var gjort opmærksom på, at der kunne opstå fugtproblemer, bl.a. i forbindelse med loftslemmens manglende tætning, som klager ikke har udbedret, nedsætter nævnet skønsmæssigt erstatningen til 100.000,- kr.

Under henvisning til sagens udfald skal den bygningssagkyndige betale omkostninger til syn og skøn med 11.250,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF