Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 18-02905

Afgørelsesdato: 15. oktober 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 83. møde afholdt den 15. oktober 2018Sagen vedrører:

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 15. oktober 2018.

Klager har den 26. april 2018 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 19. august 2018 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Asbestslam på loftsrummet, murværk, stern samt underudhæng
2. Ødelagte aftræksrør på loftsrummet

Klager har gjort krav på 10.000,- kr. svarende til selvrisici.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har dækket forholdene. Selvrisiko er 5.000,- kr. pr. forhold.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar under henvisning til, at forholdene ikke skal registreres i tilstandsrapporten.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 5.000,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Udgifter til syns- og skønserklæringen skal betales af den bygningssagkyndige med 11.250,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1, asbestslam i loftsrummet, på murværk, stern samt underudhæng finder nævnet, at den bygningssagkyndige har begået fejl ved ikke at registrere forholdet i tilstandsrapporten. Nævnet bemærker, at såfremt dele af ejendommen ikke har været mulige at besigtige, skal der tages forbehold herfor. Da der hverken fremgår et forbehold eller en registrering af forholdet i tilstandsrapporten, findes den bygningssagkyndige erstatningsansvarlig vedrørende forholdet. Erstatningen fastsættes til 5.000,- kr. svarende til klagers selvrisiko.

Vedrørende forhold 2, ødelagt aftræksrør i loftrummet, finder nævnet, at den bygningssagkyndige burde have registreret og karaktergivet forholdet i tilstandsrapporten, men udgifterne til udbedring af forholdet, falder under den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2, i nævnets forretningsorden, den bygningssagkyndige er ikke erstatningspligtig vedrørende dette forhold.

Under henvisning til sagens udfald, skal den bygningssagkyndige betale omkostninger til syn og skøn 11.250,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF