Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 18-03753

Afgørelsesdato: 15. oktober 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 83. møde afholdt den 15. oktober 2018Sagen vedrører:

Kældre/krybekældre/terrændæk
Yder- og indervægge
Gulvkonstruktion og gulve
VVS-installationer

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 15. oktober 2018.

Klager har den 22. juni 2018 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 6. juni 2017 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Fugt på kældervægge- og gulv
2. Utæt altangulv og afskalninger på brystningsmur ved altan
3. Råd i gulv i forgang
4. Afløb i vaskerum er åbent ud til udvendigt nedløb

Klager har gjort krav på udbedring.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har ikke dækket forholdene.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Klager skal betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1, fugt i kældervægge og -gulv, lægger nævnet til grund, at kælderens vægge og gulve var nymalet ved den bygningssagkyndiges besigtigelse. Det kan på den baggrund ikke med tilstrækkelig sikkerhed konstateres, hvorvidt der var visuelt konstaterbare tegn på opfugtning. Nævnet finder derfor, at den bygningssagkyndige ikke er erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 2, utæthed og afskalning ved altan, bemærker nævnet, at der er tale om to separate forhold, ingen murkroneinddækning samt lunke i tagpapbelægningen, som hver for sig kan bidrage til opfugtning af bygningskonstruktionen omkring altanen.
Nævnet bemærker, vedrørende altanens papbelægning, at parterne er enige om, at den konstaterede skade i indervæggen ikke var til stede under den bygningssagkyndiges besigtigelse. Nævnet finder, at der ikke har været visuelt konstaterbare indikationer på skader ved altanens papbelægning under den bygningssagkyndiges besigtigelse. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig herfor.

Nævnet finder, vedrørende manglende murkroneinddækning, at udgifterne til udbedring af forholdet falder under den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2, i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningspligtig.

Vedrørende forhold 3, råd i gulv i forgang, finder nævnet, at den bygningssagkyndige burde have registreret forholdet i tilstandsrapporten. Udgifterne til udbedring af forholdet falder imidlertid under den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2, i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningspligtig.

Vedrørende forhold 4, åbent afløb i vaskerum, bemærker nævnet, at der er tale om en almindelig og sædvanlig konstruktion i huse, der er opført på tidspunktet som dette, og der er derfor ikke tale om en ulovlighed, som skal nævnes i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.
Under henvisning til sagens udfald skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms.

Klager får ikke klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF