Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 18-04097

Afgørelsesdato: 15. oktober 2018

Nævnsmøde: Afgjort uden for nævnsmøde



Sagen vedrører:

Andet

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har den 16. juli 2018 modtaget Deres klage inkl. bilag over tilstandsrapport af 19. september 2017, der er udfærdiget af bygningssagkyndig xx. Sagen er været sendt i høring hos den bygningssagkyndige, hvorefter De har haft den bygningssagkyndiges bemærkninger i høring.

De anfører, at arealafvigelsen fremgår tydeligt af tegningsmaterialet rekvireret fra kommunen, og at det i energimærkningsrapporten af 24. august 2010 er bemærket, at boligens areal ikke stemmer overens med BBR.

Det fremgår af tegningsmaterialet vedr. opførelsen af ejendommen, at bruttoarealet for beboelsen udgør 183,8 m2 samt 35 m2 garage og udhus.

Energikonsulentens kommentarer til BBR-oplysninger er som følger: ”BBR stemmer ikke overens med faktiske for idet der er indrettet værelse i del af garage. I henhold til BBR er der 193m2. Der er indregnet 205m2”. Dette er en henvisning til, at værelset i garagedelen er en del af det opvarmede areal, hvorfor dette er inkluderet i energimærkerapporten. Der er således indregnet et større areal i energimærkerapporten, idet værelset i garagen er opvarmet.

Afgørelse

Nævnet bemærker, at den bygningssagkyndiges indhentning af relevant materiale, herunder f.eks. tegningsmateriale og energimærkerapporter, forud for sin besigtigelse, ikke er ensbetydende med en udførlig gennemgang af oplysningerne deri. Den bygningssagkyndige skal ikke anvende oplysningerne til at verificere arealer angivet i BBR.

Nævnet bemærker, at De klager over en arealafvigelse på 10-11 m2 af ejendommen, nærmere stedfæstet beboelsesdelen, litreret som bygning A i tilstandsrapporten. I tilstandsrapporten fremgår det, at arealangivelsen er baseret på indhentet materiale. Følgende fremgår endvidere af tilstands-rapporten i nær tilknytning til arealangivelsen på s. 6: ”(…) Rigtigheden i opgørelsen af arealernes størrelse er ikke den bygningssagkyndiges ansvar.”

Den bygningssagkyndige har mulighed for, at registrere åbenlyse afvigelser i forhold til BBR under overskriften ”Bemærkninger” s. 6 i tilstands-rapporten, men den bygningssagkyndige skal ikke foretage en faktisk opmåling, uanset om den bygningssagkyndige mener, at der er åbenlyse afvigelser.

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige er i medfør af lov nr. 1532 af 21. december 2010 kompetent til at behandle sager om, hvorvidt en beskikket bygningssagkyndig har tilsidesat de pligter, der følger af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, jf. nærmere herom i lovens § 3, stk. 1.

Nævnet finder, at den bygningssagkyndige ikke har tilsidesat sin forpligtelse vedrørende arealangivelsen i tilstandsrapporten, da korrektheden af arealernes størrelse ikke er den bygningssagkyndiges ansvar, jf. citatet ovenfor fra tilstandsrapporten.
Nævnet afviser derfor sagen. Klagegebyret på 275,- kr. returneres til Deres NemKonto.

Syn og skøn

Nej