Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 15134

Afgørelsesdato: 04. april 2016

Nævnsmøde: Klagenævnets 60. møde afholdt den 4. april 2016Sagen vedrører:

Yder- og indervægge

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 4. april 2016.

xx har på vegne af xx den 7. oktober 2015 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 21. marts 2014 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Betontagsten er ikke fastgjort
2. Der er ikke undertag
3. Der mangler afstandsliste
4. Loft omkring gasaftræk er utæt
5. Manglende isolering af aftræksslan¬gen i tagrum
6. Spær tæt på loftlem, opfugtet m.m.
7. Flere spær opfugtet og angrebet af borebiller
8. Kehl bjælke under skotrende rådska¬det
9. Flere spær og Kehl bjælke er under¬støttet
10. Rodet isolering
11. Ventilation af tagrum m.m. mangelfuld
12. Lodrette vægge af porebeton uisoleret
13. Fugtskjolder på stuevægge
14. Huller i undertag
15. Permanent vand på undertag
16. Lægter er permanent opfugtede
17. Der er stedvis defekte betontagsten
Klager har gjort krav på 312.500,- kr. inkl. moms.

Klager tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har dækket forholdene 3, 6 – 9, 11, og 13 – 17 som en skade og forholdene 4, 5 og 10 som en anden skade. Selvrisiko er 5.000,- kr. pr. skade. Efter det oplyste har ejerskifteforsikringen afvist at dække forholdene 1, 2 og 12.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring i xx.

Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar, men tilbudt at betale 5.000,- kr. svarende til selvrisikoen for den ene skade.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 5.000,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Udgifter til syns- og skønserklæringen på 11.250,- kr. inkl. moms deles således, at 3.500,- kr. inkl. moms skal betales af klager og 3.750,- kr. inkl. moms af den bygningssagkyndige til nævnet jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1 finder nævnet, at der ikke er tale om et forhold, der skal registreres i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 2 finder nævnet, at klager ikke har sandsynliggjort at have lidt et tab, som følge af den delvise manglende registrering af undertaget i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forholdene 3 og 9 finder nævnet, at den bygningssagkyndige har registreret forholdet korrekt i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forholdene 4, 5, 10 og 17 bemærker nævnet, at udgifterne til udbedring af forholdene, falder under den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2 i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningspligtig for disse forhold.

Vedrørende forhold 7, 8, 6 og 11 samt 14 og 15 finder nævnet, at den bygningssagkyndige skulle have registreret skaderne i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Erstatningen for disse klagepunkter fastsættes til 5.000,- kr. svarende til afholdte selvrisiko på ejerskifteforsikringen, idet nævnet bemærker, at ejerskifteforsikringen anser de omtalte forhold som en skade, hvortil der bliver opkrævet en selvrisiko.

Vedrørende forhold 12 finder nævnet, at der ikke er tale om et forhold, der skal registreres i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 13 finder nævnet, at dette kun kunne konstateres ved et destruktivt indgreb, der ikke er en del af huseftersynsordningen. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 16 finder nævnet, at klager ikke har sandsynliggjort, at der er tale om et forhold, der kan give skade eller risiko for skade, og som dermed skal registreres i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald, skal den bygningssagkyndige betale omkostninger til syn og skøn med 3.750 kr. inkl. moms og klager skal betale 3.500,- kr. inkl. moms. Klager får klagegebyret retur.

Nævnet overvejer, om sagen skal danne grundlag for en disciplinærsag, jf. forretningsordenens § 9, stk. 4. Den bygningssagkyndige vil blive underrettet om resultatet af overvejelserne.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF