Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 15142

Afgørelsesdato: 01. december 2015

Nævnsmøde: Afgjort uden for nævnsmødeSagen vedrører:

Andet

Indledning

Nævnet har den 13. oktober 2015 modtaget klageskema vedrørende klage over tilstandsrapport af 18.
september 2015, der er udfærdiget af bygningssagkyndig xx.

Afgørelse

De klager som sælger af ejendommen.
De klager over tilstandsrapportens oplysninger om tagets levetid, oplysningerne på s. 7, pkt. 3, s. 8, pkt.
1.1, s. 8, pkt. 1.8, s. 9, pkt. 6.1 og 6.2 samt oplysninger om brændeovne og radonsikring.
Deres krav er, at tilstandsrapporten rettes til i overensstemmelse med virkeligheden.
De oplyser, at ejendommen ikke er solgt.
Klagenævnet bemærker, at i de sager, hvor klager er sælger, skal sælger kunne dokumentere at have
lidt et tab som følge af oplysningerne i den rapport, han klager over.
Yderligere bemærkes det, at en bygningssagkyndig som udgangspunkt ikke kan pålægges
erstatningsansvar eller honorarfortabelse, alene fordi der er givet flere oplysninger i tilstandsrapporten
om ejendommen end de oplysninger, den bygningssagkyndige som minimum skal anføre i henhold til
reglerne for huseftersynet.
Under henvisning til sagens oplysninger finder nævnet, at spørgsmålet om, hvorvidt De har lidt et tab, er
uegnet til afgørelse i den sagsbehandlingsform, nævnet anvender. Sagen afvises derfor jf.
Bekendtgørelsen om disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige § 10, stk. 3.
Hvis De på et senere tidspunkt, kan dokumentere et konkret tab i forbindelse med salget, som klart
relaterer sig til oplysningerne i tilstandsrapporten, vil sagen kunne genoptages. Nævnet gør dog
opmærksom på, at alene den omstændighed, at De ikke har fået den forventede salgspris for huset ikke
i sig selv er nok til at genoptage sagen.
De har mulighed for at indbringe sagen for domstolene.
Klagegebyret på 275,- kr. returneres til Deres NemKonto.

Syn og skøn

Nej