Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 15029

Afgørelsesdato: 16. juli 2015

Nævnsmøde: Afgjort uden for nævnsmødeSagen vedrører:

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

De har på vegne af xx og xx xx ved klageskema af 21. februar 2015 klaget over
tilstandsrapport af 9. oktober 2013, der er udfærdiget af bygningssagkyndig xx.

Afgørelse

Klagen vedrører manglende beskrivelse af taghældningen på garagetaget.
Der foreligger en tilstandsrapport af 17. december 2012, hvor det påklagede forhold er omtalt.
Købsaftalen er underskrevet den 11. oktober 2013, og det fremgår af kontrakten at tilstandsrapport
xx ligger til grund for købet. Nævnet har bemærket, at købskontrakten er
underskrevet 3 dage efter udarbejdelsen af den påklagede tilstandsrapport.
Nævnet har modtaget Deres mail af 3. juli 2015, hvori De oplyser, at klagerne ikke har fået
udleveret den tidligere tilstandsrapport xx af 17. december 2012 i forbindelse med
købet at ejendommen. Endvidere oplyser De, at klagerne langt senere er blevet bekendt med
indholdet at den tidligere tilstandsrapport ved konstatering af skader på ejendommen.
På baggrund at de ovennævnte oplysninger vurderer klagenævnet, at der er begrundet tvivl om,
hvorvidt klagerne inden købet havde set den tidligere tilstandsrapport, og dermed var bekendt med
hældningen på garagetaget. Da en afklaring af denne tvivl ikke kan ske inden for rammerne at den
bevisførelse, som nævnet har mulighed for at foranstalte, jf. § 22, stk. 1 i nævnets
forretningsorden, afvises sagen i medfør at § 10, stk. 3, i Bekendtgørelsen om disciplinær og
klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.
De har mulighed for at indbringe sagen for domstolene.
Klagegebyret på 275 kr. returneres til Deres NemKonto.

Syn og skøn

Nej