Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 16001

Afgørelsesdato: 23. maj 2016

Nævnsmøde: Klagenævnets 61. møde afholdt den 23. maj 2016Sagen vedrører:

Gulvkonstruktion og gulve
Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
Vådrum
Andet

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 23. maj 2016.

xx har den 5. januar 2016 klaget over tilstandsrapport nrxx af 3. april 2013 vedrørende ejendommen xx.

Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Vandret revne i væg i bruseniche på 1. sal.

2. Sætning i gulvkonstruktion og vægge i bad på 1. sal.

3. Aftrækskanal fra bad på 1. sal er afsluttet under loftisolering.

4. Aftrækskanal fra depot på 1. sal er afsluttet under loftisolering.

5. Manglende aftræk fra bad i stueetage.

6. Manglende aftræk fra toilet i kælder.

7. Mangelfuld ventilation af tagrum (blokeret af isolering).

8. Utæthed over eltavle (medfører polystyrolkugler i eltavle).

9. Bagfald i bruseniche i stueetage.

10. Ingen gulvafløb i rum, hvor der er opstillet vaskemaskine (trægulv).

11. Skimmel på loft i badeværelse på 1. sal.

12. Mangelfuld brandisolering mellem etager. (Etageadskillelse i tidligere elevatorskakt er ikke brandsikret).

13. Brændbart isoleringsmateriale (polystyren) bag forsatsvæg i kælder.

14. Manglende afløb fra sikkerhedsventil på varmeinstallation i kælder.

15. Manglende dampspærre i tagkonstruktion.

Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har alene dækket forhold 9. Selvrisiko er 5.000,- kr.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring i xx.

Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 14.000,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Udgifter til syns- og skønserklæringen skal betales af den bygningssagkyndige med 3.750,- kr. inkl. moms og af klager med 3.500,- kr. inkl. moms til nævnet jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.


Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 3, 6, 11, 14 bemærker nævnet, at udgifterne til udbedring af forholdene (efter fradrag for forbedringer), falder under den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2 i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningspligtig.

Vedrørende forhold 1 og 2 mener parterne efter det oplyste, at revnen i væggen er kommet efter overtagelsen. Under hensyn hertil, og da rapporten er udarbejdet i april 2013 finder nævnet det ikke sandsynliggjort, at skaderne eller dele heraf har været synlige på besigtigelsestidspunktet, hvorfor den bygningssagkyndige ikke er erstatningsansvarlig.

Vedr. forhold 4 er der ikke tale om et forhold, som den bygningssagkyndige kan pålægges ansvar for ikke at beskrive i rapporten.

Vedrørende forhold 5, burde den bygningssagkyndige have beskrevet, at der ikke er aftræk fra badeværelse i stueetagen. Erstatningen fastsættes til 9.000,- kr.

Vedrørende forhold 7 bemærker nævnet, at der ikke er tegn på skader, som følge af mangelfuld ventilation i tagrummet. Det må antages, at klinkbeklædningen med savskårne brædder tillader så stor luftpassage, så der sker tilstrækkelig ventilation. På denne baggrund finder nævnet, at den bygningssagkyndige ikke er erstatningsansvarlig vedrørende forhold 7.

Vedrørende forhold 8 bemærkes, at elmåleren er udskiftet efter den bygningssagkyndiges besigtigelse. Det er derfor ikke sandsynliggjort, at forholdet kunne konstateres på besigtigelsestidspunktet. I øvrigt er der tale om et forhold, som henhører under eltjekket. På denne baggrund findes den bygningssagkyndige ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 9 burde den bygningssagkyndige have beskrevet, at der er utilstrækkeligt fald mod afløb i brusenichen. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til 5.000,- kr. svarende til klagers selvrisiko på ejerskifteforsikringen.

Vedrørende forhold 10 bemærker nævnet, at der ikke noget krav om et gulvafløb i det pågældende rum. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 12 bemærker nævnet, at det vil kræve en destruktiv undersøgelse at konstatere, om der er mineraluld eller anden brandbeskyttelse i hulrummet. Da dette falder udenfor huseftersynsordningen, finder nævnet ikke, at der er grundlag for at pålægge den bygningssagkyndige erstatningsansvar vedrørende dette forhold.

Vedrørende forhold 13 bemærker nævnet, at det ved skønsforretningen blev oplyst, at forholdet var skjult bag tidligere antenneinstallation, hvorfor den bygningssagkyndige ikke kunne konstatere opbygningen uden en destruktiv undersøgelse. I øvrigt er forholdet ikke ulovligt, når der som her er monteret en gipsplade foran polystyrenen. På denne baggrund er den bygningssagkyndige ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 15 bemærker nævnet, at dampspærre betragtes som en skjult konstruktion. Der er således som udgangspunkt ikke tale om et forhold, som den bygningssagkyndige skal beskrive i tilstandsrapporten. Det bemærkes endvidere, at der ikke sås kondensproblemer hverken i skunke eller loftrum

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. Den bygningssagkyndige skal betale 3.750,- kr. Klager får klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF