Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 15166

Afgørelsesdato: 23. maj 2016

Nævnsmøde: Klagenævnets 61. møde afholdt den 23. maj 2016Sagen vedrører:

Fundamenter/sokler
Gulvkonstruktion og gulve
Andet

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 23. maj 2016.

xx har den 16. november 2015 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 9. februar 2012 vedrørende ejendommen xx.

Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Der er kraftigt terrænfald fra gårdspladsen ind mod anneksbygning, og gulvhøjden i annekset er ca. 8 cm under det udvendige terræn. Dette medfører fugt i bagmuren, og ved kraftigt regnskyl løber der vand ind ved fodpanelet.

2. Ved overgang gulv/ væg i tilbygning i beboelsen er der en sætningsrevne, hvilket har medført revende gulvklinker og niveauspring i gulvet

Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har delvist dækket forhold 2. Selvrisiko er 33.000,- kr.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring i xx.

Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar og henviser til den tid, der er forløbet siden hans besigtigelse.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 18.000,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Udgifter til syns- og skønserklæringen skal betales af klager med 3.500,- kr. til nævnet, jf. faktura og af den bygningssagkyndige med 7.500,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1 lægger nævnet til grund, at det er syns- og skønsmandens vurdering, at det skrånende terræn på gårdspladsen ind mod anneksbygningen også forekom i forbindelse med den bygningssagkyndiges gennemgang af ejendommen. Nævnet lægger ligeledes til grund, at der har forekommet fugt i bagmuren under facadevindue, da fugtpåvirkningen har stået på i adskillige år. Nævnet finder, at den bygningssagkyndige i forbindelse med sin gennemgang af ejendommen for udarbejdelse af tilstandsrapport burde have skærpet sin opmærksomhed på evt. fugt i det murværket, som støder ud til gårdspladsen med det skrånende terræn. Den bygningssagkyndige burde have foretaget fugtmålinger i bagmuren som følge af, at der var nærliggende risiko for, at murværket kunne være opfugtet. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig.

Erstatningen i form af opsætning af drænplade og lægning af en drænledning langs anneksbygningens gavl og facade ud mod gårdspladsen samt ilægning af et aquadræn for at lede overfladevand fra gårdspladsen til kloak, fastsættes til skønsmæssigt 18.000,00 kr.

Vedrørende forhold 2 er der i tilstandsrapporten under pkt. 6.2 litra B, givet karakteren K1:
”Enkelt revne i gulv ved dør mod øst samt revner langs oprindelig facade”. Nævnet skønner, at revnen i gulvet på gennemgangstidspunktet har været mindre og udviklet sig siden. Nævnet finder, at den bygningssagkyndiges beskrivelse ved udarbejdelsen af tilstandsrapporten den 9. februar 2012 med overvejende sandsynlighed var tilstrækkelig, og at sætningsrevnerne i gulvet har tiltaget efter den bygningssagkyndiges gennemgang af ejendommen. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig vedrørende forhold 2.

Under henvisning til sagens udfald skal klaget betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. Den bygningssagkyndige skal betale 7.500,- kr. Klager får klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF