Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 16004

Afgørelsesdato: 23. maj 2016

Nævnsmøde: Klagenævnets 61. møde afholdt den 23. maj 2016Sagen vedrører:

Gulvkonstruktion og gulve
Vådrum

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 23. maj 2016.

xx har den 18. januar 2016 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 2. juni 2015vedrørende ejendommen xx.

Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende:

1. Gulv i brusenichen har fald væk fra afløb.
2. Gulv i badeværelse uden for brusenichen er skævt og med fald mod facadevæg og dør.


Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har ikke dækket.

Den bygningssagkyndige har erkendt forhold 1 og tilbudt at forlige sagen mod betaling af 8.500,- kr. Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar vedrørende forhold 2. Det er ikke lykkedes at forlige sagen, da der ikke kunne opnås enighed om fordelingen af omkostningerne til syn og skøn.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring i xx.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Udgifter til syns- og skønserklæringen skal betales af klager med 3.500,- kr. inkl. moms til nævnet jf. faktura.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Efter sagens oplysninger finder nævnet, at der ikke er sikkert grundlag for at antage, at bagfaldet var visuelt konstaterbart, eller at der var andre indikationer på bagfald ved den bygningssagkyndiges besigtigelse. Som følge heraf, og da der som følge af opkanten ikke findes risiko for skade, er den bygningssagkyndige ikke erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald deles omkostningerne til syn og skøn betales af klager med 3.500,- kr. Klager får ikke klagegebyret retur.

Genoptagelse

Nævnet har modtaget Deres mail af 7. juni 2016, hvor De anmoder om genoptagelse af nævnets afgørelse af 7. juni 2016 for så vidt angår forhold 1.

De henviser til at sagen var forsøgt forligt og begge parter havde accepteret udbedringsudgiften på 8.500,- kr. Det var alene sporsmålet om omkostningerne til syn og skøn som var til behandling i nævnet. De mener endvidere, at konklusionen i nævnets afgørelse vedrørende forhold 1 er forkert.

Indledningsvis bemærkes, at nævnet ikke finder, at der var tale om, at sagen var forligt forud for nævnets behandling, da det tydeligt fremgår af xx mail af 21. april 2016, at forudsætningerne for forliget var, at skønsomkostninger skulle deles. De anførte samtidig i mail af 27. april 2016 at sagen kun kunne forliges, såfremt De ikke skulle deltage i udgifter til skønsmanden.

Endvidere bemærkes, at nævnet for at foretage en vurdering af fordelingen af omkostningerne, samtidig må foretage en vurdering af et evt. ansvar i sagen.

Under henvisning til ovenstående og da nævnet ikke finder, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, eller at der i øvrigt foreligger andre særlige forhold, der giver anledning til at genoptage sagen jf. forretningsordenens § 33.

Afgørelsen af 31. maj 2016 herunder omkostningsafgørelsen, hvorefter De skal betale 3.500,- kr. fastholdes derfor.

Vedrørende forhold 2 præciseres, at nævnet har noteret, at der ikke er gulvafløb i gulvet udenfor brusenichen. Der er kun krav til gulvhældningen, hvis der er et gulvafløb. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig vedrørende dette forhold.
Med venlig hilsen


Norman E. Cleaver
Formand

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF