Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 15144

Afgørelsesdato: 26. april 2016

Nævnsmøde: Afgjort uden for nævnsmødeSagen vedrører:

Afgørelse

Nævnet har den 29. oktober 2015 modtaget klageskema vedrørende klage over tilstandsrapport af
2. oktober 2014, der er udfærdiget af bygningssagkyndig xx
Deres klient har klaget over følgende fire forhold, jf. Deres brev af 14. oktober 2015 til den
bygningssagkyndige:
1. Tagpappet er ikke udført korrekt på hovedhuset.
2. Der er revner hele vejen rundt om huset i ydervæggene.
3. Alle ovenlysvinduerne er konstrueret forkert, ligesom fugerne rundt om alle vinduer og døre
ikke er udført korrekt.
4. Tagpappet er ikke udført korrekt på skuret.
Deres klient har i mail af 5. december 2015 oplyst, at ejerskifteforsikringen dækker de fire forhold.
I henhold til nævnets praksis vil nævnet derfor alene tage stilling til, hvorvidt den
bygningssagkyndige er erstatningsansvarlig og skal afholde Deres klients selvrisiko. I nærværende
sag er afholdt 4 x selvrisiko à 5.000,- kr., i alt 20.000,- kr.
Den bygningssagkyndige har i brev af 13. november 2015 oplyst, at han pr. kulance vil afholde
udgiften på selvrisikoen på 20.000,- kr.
De har i brev af 10. december 2015 anført, at, ejerskifteforsikringen har et regreskrav mod den
bygningssagkyndige, og at ejerskifteforsikringen ved indgåelse af et forlig mellem Deres klient og
den bygningssagkyndige vil kunne afskæres fra at føre dette regreskrav. Allerede af denne grund
kan Deres klient ikke forlige sagen med den bygningssagkyndige.
Hertil bemærker nævnet, at det forhold, at ejerskifteforsikringen muligvis har et regreskrav mod
den bygningssagkyndige, er nævnet uvedkommende, og at uenighed med ejerskifteforsikringen
om erstatningens størrelse ikke henhører under Disciplinær- og Klagenævnet for beskikkede
bygningssagkyndiges kompetence. Klage herover kan indgives til Ankenævnet for Forsikring
www.ankeforsikring.dk
Idet den bygningssagkyndige har tilbudt at forlige sagen ved at betale Deres klient den afholdte
selvrisiko på 20.000,- kr., har Deres klient ikke lidt et tab, og Disciplinær- og Klagenævnet for
beskikkede bygningssagkyndige har derfor ikke anledning til at behandle sagen, hvorfor denne
afvises.
De har mulighed for at indbringe sagen for domstolene.
-- AKT 7399 -- BILAG 2 -- [ Blank skabelon ] --
Klagegebyret på 275,- kr. returneres til Deres klient.
Med venlig hilsen
Norman E. Cleaver
Formand